تعطيلي57درصديواحدهايتوليديپوشاك

Jahan e-Sanat - - News -

خانهملت-طيسالهاياخيرجذابيتپوشاكقاچاقبهقدريافزايش پيداكردهكهتوليدكنندگانايرانيبراياستقبالبازارازمحصولآنهاتوليدات خود را با برند خارجي وارد بازار ميكنند چراكه در غير اين صورت با كمبود فروشومشكالتناشيازآنمواجهميشوند.درهمينراستاعضوكميسيون برنامه،بودجهومحاسباتمجلسدرخصوصوارداتپوشاكقاچاقازتركيه وصدماتناشيازآنبهصنعتنساجيوپوشاككشورگفت:صنايعنساجي و پوشاك براي اقتصاد كشور در گذشته بسيار ارزآور بودند اما سياستهاي غلط در گذشته هر دو صنعت ما را فلج كرده است.

غالمعلي جعفرزادهايمنآبادي با بيان اينكه در خيلي از شهرهاي كشور صنعت نساجي بسيار فعال بود و حتي به كشور انگلستان نيز صادر ميشد، گفت:درگذشتهدرتوليدپوشاكحتيپوشاكزمستانيدردنياحرفيبراي گفتنداشتيماماعدمتعيينتعرفهمناسببرايجلوگيريازوارداتبيرويهو ميزان وارداتي كه توسط مسافران ميتوانند وارد كشور شوند موجب افزايش واردات با حجم قابل توجهي شده است.

نمايندهمردمرشتدرمجلسباتاكيدبراينكهطرحتعرفهتوجيحيواردات كاال از تركيه با شكست مواجه شده است، گفت: مجوز واردات بدون تعرفه گمركتا08 دالربرايهرنفرباعثشدهاستتابرخيواردكنندگانافرادرا به خارج از كشور برده و با استفاده از پاسپورت آنها كاال وارد كشور كنند.

وي با بيان اينكه ما در حوزه پوش//اك به ش//دت آس//يب ديدهايم و دول//ت بايد مواردي را ك//ه به صنايع داخلي ضربه ميزند را رصد كند، خاطرنشان كرد: ميتوان گفت كه بالغ بر 75 درصد از كارگاههاي توليد پوشاك تعطيل شده است. اين در حالي است كه زماني در دانشكدههاي ما در زمينه پوشاك، رشتههاي تخصصي ايجاد شده بود اما اكنون رغبتي براي ادامه تحصيل در اين رشتهها وجو ندارد و فارغالتحصيالن آن جذب توليدكنندگان خارجي ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.