آبمعدني02 هزارتومانيخارجيدربازار

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-هرچندتاكنونآبهايبستهبنديازراههايغيرقانونيوقاچاق به كشور وارد ميشد اما به تازگي با اخذ مجوز از سوي برخي شركتها، امكان واردات آب بستهبندي فراهم شده و در حال حاضر محصوالت فرانسوي با قيمت 15 تا 20 هزار تومان در بازار عرضه ميشود. در همين رابطه دبير انجمن توليدكنندگان آبهاي معدني و آشاميدني اظهار كرد: يكي از اين شركتها در سالجاري موفق به واردات محصوالت آب بستهبندي داخل كشور شده است تا در نهايت واردات قانوني محصوالت آب بستهبندي به داخلكليدبخورد.

پيمان فروهر با اش//اره ب//ه اينكه توليدكنندگان داخل//ي از واردات محصوالت آب بستهبندي وارداتي به كشور استقبال ميكنند، گفت: با توج//ه به قيمت باال توليدكنندگان داخلي از واردات اين محصوالت به داخل كشور استقبال ميكنند چراكه وقتي مشتري آب بستهبندي داخلي را با محصول وارداتي مقايسه ميكند و متوجه ميشود كه چه تفاوتي با كيفيت يكسان بين محصول داخلي و خارجي وجود دارد، قطعا از توليد داخلي استقبال خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.