هشدارسازمانحمايتدرموردگرانفروشيروغن

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم- به نظر ميرسد برخي كارخانجات روغن نباتي سعي دارند با توزيع محصوالت جديد در بازار به نوعي قيمت كاالهاي خود را باال ببرند. بر همين اساس سازمان حمايت با اشاره به اينكه كارخانههاي روغن نباتي برخي محصوالت جديد را با قيمت باالتر به فروش ميرسانند، اعالم كرد مصرفكنندگان به منظور جلوگيري از گرانفروشي، نسبت به مشخصات مندرج روي بستهبندي قوطيهاي روغن نباتي توجه كنند.

عليرضا رس//تمي، مديركل نظارت بر محصوالت كش//اورزي و مواد غذايي سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان گفت: برخي كارخانههاي روغن نباتي براساس پروانههاي صادره از سوي سازمان غذا و دارو و سازمان ملي استاندارد ايران با هدف تنوع در توليد محصوالت كيفي و براساس مطالعات صورتگرفته اقدام به توليد محصوالت جديد ميكنند. اين در حالي است كه قيمت اين محصوالت با نرخ محصوالت قبل تا حدودي متفاوت است بنابراين مصرفكنندگان بايد عالوه بر توجه به قيمت و وزن، به مشخصات مندرج روي بستهبندي جديد نيز توجه الزم را داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.