ﺍﻓزﺍﻳش ﺳﻬم ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮔﺎﺯ

Jahan e-Sanat - - News -

آخرين بررسيها حاكي از آن است كه ايران با 33/5 تريليون مترمكعب بيشترين مقدار ذخاير تثبيت شده گاز طبيعي در جهان را به خود اختصاص داده است.

اين آمار در حالي اعالم ش//ده كه تغيير نياز بازاره//اي جهاني از منابع هيدروكرب//وري ديگر ب//ه گاز اهميت آن را بي//ش از پي//ش افزاي//ش داده است بنابراين كشورمان با تعيين يك اس//تراتژي معين ميتواند با برآورده كردن نياز كشورهاي ديگر در زمينه گاز، جايگاه خود در بازارهاي جهاني را ارتقا بخشد.

در 50 سال اوليه عمر شركت ملي گاز ايران تمركز بر توسعه داخلي بود و اين شركت با وزن كمتري از ديدگاه تجاري وارد معامالت با همس//ايگان خود ش//ده بود اما طي هفت ماه اخير اقداماتي در اين زمينه انجام ش//ده و قراردادهاي س//وآپ و صادرات گاز به امضا رس//يده كه هدف اين قراردادها اجرا و ايجاد زيرساختهاي الزم براي رس//يدن به حجم 10 درصد از سهم تج//ارت جهان//ي گاز در افق 1404 است. تاكنون دو قرارداد سوآپ گاز از مبدا تركمنستان به مقاصد همسايگان مختلف امضا شده و مقدمات الزم براي توسعه سوآپ گاز به مقاصد جديد نيز در حال پيگيري است.

در همين حال مدير امور بينالملل شركت ملي گاز ايران با تشريح جزييات طر حهاي صادرات گاز كشور گفت: در حال اجرا و ايجاد زيرساختهاي الزم ب//راي رس//يدن به حج//م 10 درصد از س//هم تجارت جهان//ي گاز در افق 1404 هستيم.

تش/ريح جزيي/ات طرحهاي ايران براي كسب سهم 10 درصدي از تجارت جهاني گاز

به گزارش وزارت نفت، بهزاد بابازاده درباره قرارداد صادرات گاز به عراق بيان داشت: قرارداد شش ساله صادرات گاز به بصره در سال 1394 با هدف ارسال حداكثر روزانه 35 ميليون مترمكعب گاز به اين منطقه امضا شد.

مدير امور بينالملل ش//ركت ملي گاز ايران افزود: براساس قرارداد امضا شده ايران در فصول سرد سال روزانه 20 ميليون مترمكعب و در فصول گرم نيز روزانه 35 ميليون مترمكعب گاز به اين منطقه ارسال ميكند.

آغاز ص/ادرات گاز به بصره تا 6 ماه آينده

بابازاده با بيان اينكه قرارداد نهايي صادرات گاز ايران به نيروگاه بغداد از طريق خط لوله نخست )ايالم( هم در سال 1392 امضا شد، اضافه كرد: هر 2 قرارداد پيشرفتهاي خوبي دارند از آنجا كه نميخواهيم در حين اجراي قرارداد با مشكل خاصي روبهرو شويم بنابراين از همان ابتدا پيچ و مهرههاي كار را س//فت ميبنديم؛ انتظار داريم ص//ادرات ب//ه بصره حدود ش//ش ماه آينده آغاز شود.

وي ادامه داد: صادرات گاز به بغداد هماكن//ون به صورت آزمايش//ي آغاز شده است. همانطور كه ميدانيد در قرارداد صادرات گاز به بغداد كه شش ساله است، ايران گاز را به نيروگاههاي عراقي ارسال ميكند.

مدي//ر ام//ور بينالمل//ل ش//ركت ملي گاز اي//ران درباره نحوه پرداخت صورتحس//اب در اين ق//رارداد بيان داش//ت: در اي//ن قرارداد ذكر ش//ده اس//ت كه پرداخت گازبه//ا از طريق بازگش//ايي ال.س//ي (LC) به صورت ماهانه به نفع ش//ركت ملي گاز ايران انجام پذيرد. اين الس//ي كه از سوي وزارت برق عراق به نفع ش//ركت ملي گاز ايران صادر ميشود، بايد تكرارپذير و تاييدشده باشد.

وي افزود: آغاز ارسال گاز به بغداد با هفت ميليون مترمكعب در روز خواهد بود و در سال دوم به 14 تا 18 ميليون مترمكعب و س//رانجام ب//ه 25 تا 35 ميليون مترمكعب در روز ميرسد.

شرطايرانبرايصادراتگازبه اروپا از مسير تركيه

مدير امور بينالملل ش//ركت ملي گاز اي//ران درب//اره ط//رح انتقال گاز ايران ب//ه اروپا از مس//ير تركيه بيان داش//ت: تركيه پيشنهاد كرده بود كه گاز ايران از خاك اين كش//ور به اروپا منتقل شود؛ ما بهعنوان شركت ملي گاز ايران به شرطي قرارداد سهجانبه در اي//ن مورد منعقد ميكنيم كه گاز ايران مس//تقيما به اروپا ارسال شده و در تركيه مصرف نشود. هماكنون هم با ش//ركتهاي قدرتمند تركيهاي در حال مذاكره هستيم.

بابازاده درباره سواپ گاز جمهوري آذربايجان ب//ه نخجوان گفت: قرارداد س//وآپ گاز جمه//وري آذربايجان به جمهوري خودمختار نخجوان در سال 2004 براي مدت 22 سال بين شركت ملي صادرات گاز ايران و طرف آذري منعقد و در سال 2005 اجرايي شد.

وي اضافه كرد: هم اكنون ايران گاز تحويلي از آذربايجان را از طريق مرز آستارا دريافت و از طريق مرز جلفا به نخجوان س//وآپ ميكند. در هر يك از س//الهاي 2013 و 2014 ح//دود 400 ميلي//ون مترمكعب گاز طبيعي از آذربايج//ان به ايران ب//راي تامين تقاض//اي گاز جمه//وري خودمختار نخجوان ارسال شده است.

درخواس/ت ارمنس/تان براي افزايش واردات گاز از ايران

مدير امور بينالملل ش//ركت ملي گاز اي//ران درباره تهات//ر گاز ايران به ارمنستان در ازاي دريافت برق يادآور شد: سقف قرارداد صادرات گاز ايران به ارمنستان در ازاي دريافت برق، كمتر از روزي يك ميليون مترمكعب است.

باب//ازاده ادامه داد: ط//رف ارمني درخواست افزايش گاز وارداتي از ايران به ميزان 2 تا 2/5 ميليون مترمكعب در روز را داش//ت كه شركت ملي گاز ايران در حال بررس//ي اين درخواست است.

وي اف//زود: البت//ه ش//ركت مل//ي گاز ايران ترجي//ح ميدهد قراردادي مستقيم با ارمنس//تان درباره افزايش حجم ص//ادرات گاز امض//ا كند تا به صورت مس//تقيم پول گاز صادراتي را دريافت كند.

مدير امور بينالملل ش//ركت ملي گاز ايران خاطرنش//ان كرد: البته نظر ارمنس//تان درباره قيم//ت دريافتي، قيمت فروش گاز روس//يه اس//ت كه قيمت گاز روسها هم پايين است و ما نيز اين قيمتها را نميپذيريم.

بابازاده گفت: در 50 سال اوليه عمر شركت ملي گاز ايران تمركز بر توسعه داخلي بود و با وزن كمتري از ديدگاه تجاري وارد معامالت با همس//ايگان خود ش//ده بود اما در هفت ماه اخير گامهاي خوبي در اين زمينه برداشته است و به عبارتي شروعكننده خوبي بوده به نحوي كه در همين مدت كم قراردادهاي سوآپ گاز و صادرات گاز خوبي امضا كرديم و به تعهدهاي خود پايبند بودي//م و در حال اجرا و ايجاد زيرس//اختهاي الزم براي رسيدن به حجم 10 درصد از سهم تجارت جهاني گاز در افق 1404 هستيم.

وي اضافه كرد: دو قرارداد س//وآپ گاز از مب//دأ تركمنس//تان به مقاصد همس//ايگان مختلف داريم و مقدمات الزم براي توسعه سوآپ گاز به مقاصد جديد را پيگيري ميكنيم.

برنامهريزي براي صادرات گاز به گرجستان

مدير امور بينالملل شركت ملي گاز ايران درباره مذاكره براي صادرات گاز با خط لوله نيز بيان داش//ت: با كشور گرجس//تان هم وارد مذاكره شدهايم. همچنين مذاكراتي هم براي استفاده از ظرفيت خالي خط لوله بوتاش تركيه داشتهايم.

بابازاده با بيان اينكه براي صادرات گاز به گرجستان قراردادي امضا شده بود كه هنوز نهايي نشده است، افزود: براي اينكه گاز ارس//الي به گرجستان از مسير ارمنس//تان عبور كند، هنوز مذاك//رات گرجس//تانيها و ارمنيها در اين باره نهايي نش//ده است. ضمن اينكه شبكه انتقال گاز در ارمنستان كه وظيفه انتقال گاز ايران به گرجستان را دارد داراي ش//رايط خاصي اس//ت كه اميدواري//م در مذاكرات به نتيجه مطلوب برسيم.

قرارداد صادرات گاز به گرجستان در مردادماه 1395 ميان ايران و يك ش//ركت خصوصي گرجستاني به نام جيآيايس//ي براي يك دوره چهار ماهه به ميزان 40 ميليون مترمكعب امضا شد.

وي گف//ت: عل//ت كوتاهمدت بودن قرارداد نيز اين اس//ت كه اي//ران براي نخستين بار اس//ت كه ميخواهد وارد تجارت گاز فراتر از همس//ايههاي خود ش//ود بنابراين بايد همه جوانب كار را بسنجد.

مدير امور بينالملل ش//ركت ملي گاز ايران با بيان اينكه 50 سال نخست فعاليت ش//ركت ملي گاز ايران گذشته اس//ت، گفت: در 50 سال دوم فعاليت اين شركت روي تعامل جهاني و صادرات متمركز هستيم. اما به اين معنا نيست كه ميخواهيم همه گازمان را به صورت خام صادر كنيم.

بابازاده افزود: ميتوانيم از گاز توليدي ايران ارزش افزوده بيشتري ايجاد كنيم و با فرآوري آن و تحويل به شركتهاي پتروش//يمي به اين هدف برسيم البته اين امر مستلزم آن است كه شركتهاي پتروش//يمي با قيمتهاي متناسب با ش//ركت ملي گاز ايران ب//راي دريافت خوراك گاز ق//رارداد ببندند. قطعا اين شركتها در اولويت نخست شركت ملي گاز ايران براي ارسال گاز قرار دارند.

مدير امور بينالملل شركت ملي گاز ايران اضافه كرد: از ديگر اولويتهاي ش//ركت ملي گاز ايران براي صادرات گاز، ص//ادرات از طريق الانجي )گاز طبيعي مايع ش//ده( با سرمايهگذاري خارجي به كشورهاي دوردست مانند ژاپن و كره جنوبي است.

وي با بيان اينكه سهم كنوني ايران از تجارت جهاني گاز كم اس//ت، بيان داشت: اما بر اساس هدفگذاري كه در برنامه ششم توسعه اقتصادي ايران ) (1396-1400 كردهايم؛ انتظار داريم اين س//هم به 10 درصد افزايش يابد. البته اين سهم هم به همت همه جانبه سياس//ي- اقتصادي در تعامل جهاني هم بستگي دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.