دردسري تازه براي اوپك اينبار با برزيل

Jahan e-Sanat - - News -

سازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( در گزارش ماه ژوئن بازار نفت پيشبيني كرده است در نيمه دوم سالجاري، برزيل دومين صادركننده بزرگ نفت در ميان كشورهاي غيرعضو اوپك باشد.

به گزارش »انرژي امروز« از بلومبرگ، در اوايل سالجاري برزيل به ركورد توليد روزانه يك ميليون و 500 هزار بشكه دست يافت كه 26 درصد بيش از ركورد قبلي بود كه در سال 2010 ثبت شد.

برپايه اين گزارش، صادرات برزيل در چهار ماه نخس//ت سالجاري بهطور ميانگين 39 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش داشت.

شركت دولتي پتروبراس، توليدكننده عمده و صادركننده نيمي از نفتخام برزيل، رش//دي 30 درصدي در فروش نفت خود در س//ال 2017 پيشبيني كرده اس//ت.با اينحال، برزيل هنوز با فاصله پس از آمريكا در جايگاه دوم قرار دارد، كش//وري كه با وجود كاهش قيمت جهاني نفت، صنعت نفت شيل آن متحول شده است.

افزايش صادرات نفت برزيل به بهبود تراز تجاري اين كشور كمك كرده است و به اوضاع اقتصادي آن در حاليكه از سختترين ركود قرن رنج ميبرد تا حدي سرو سامان داده است.

در ماه آوريل، تقاضا براي نفتخام روندي كاهشي به خود گرفت و 130 هزار بشكه در روز، معادل 5/7 درصد مصرف كل، افت كرد.

ميدانهاي نفتي فراس//احلي برزيل كه حدود يك دهه پيش كشف شدند اكنون توليدشان را افزايش ميدهند.

به گزارش آژانس ملي نفت برزيل، متوسط صادرات نفت اين كشور در طول چهار ماه گذشته باالتر از يك ميليون بشكه در روز بوده است كه پيش از اين تنها در سال 2010 به اين حد رسيده است.

رشد توليد نفت شيل آمريكا، ميدانهاي فراساحلي برزيل و شنهاي نفتي كانادا در عمل تاثير كاهش توليد نفت اوپك را كم كرده است. برنامه كاهش توليد نفت اوپك تا ماه مارس آينده تمديد شده است.

آژانس بينالمللي انرژي پيشبيني كرده است كشورهاي غير عضو اوپك، شامل آمريكا و برزيل، سال آينده توليد نفت روزانه خود را تا يك ميليون و 500 هزار بشكه افزايش داده و عرضه را در بازارهاي جهاني بيش از تقاضا ميكنند.

به گزارش رويترز، قيمت نفت روز جمعه در پي كاهش ارزش دالر و بينتيجه بودن كاهش توليد نفت اوپك به منظور كاهش ذخاير جهاني، كمي باال رفت.

قيمت نفت برنت 32 سنت، معادل 0/7 درصد باال رفت و بشكهاي 45 دالر و45 سنتمعاملهشد.نفتوستتگزاساينترمدييتنيز72 سنت،معادل6/0 درصد، رشد قيمت داشت و بشكهاي 43 دالر و يك سنت معامله شد.

در طول هفته گذشته، هر دو نفت شاخص 3/9 درصد افت ارزش داشتند و قيمت نفت در حال حاضر به دليل نگرانيها در مورد روند رو به افزايش توليد در كمترين حد 10 ماه گذشته قرار دارد.

شركتهاي اكتشاف نفت آمريكايي اين هفته 11 چاه جديد حفر كردند كه در طول سه هفته گذشته بيسابقه بوده است.

ارزش دالر آمريكا نسبت به ميانگين ارزش سبد ارزهاي عمده 0/3 درصد كاهشنشانميدهدكهبيشترينكاهشازاوايلماهژوئنتاكنوناست.درهمين حال،قيمتنفتباوجودتالشاوپكبرايكاهشتوليدروزانهيكميليونو008 هزار بشكه در سالجاري هنوز 20 درصد پايينتر از سال گذشته است.

اين ش//رايط بازار را براي بزرگترين كاهش در نيمه نخس//ت سال از اواخر دهه 90 تاكنون آماده ميكند. در آن زمان افزايش توليد و بحران مالي در آسيا زيان زيادي به بازار وارد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.