اكسپو آستانه، آينده زمين و انرژيهاي پاك

Jahan e-Sanat - - News -

به گفته قائممقام وزير نيرو در امور بينالملل اكسپو آستانه در كشور قزاقستان امسال بحث »انرژيهاي آينده و كنترل استفاده از سوختهاي فسيلي« است و به همين خاطر ميتوان گفت از جايگاه و اهميت ويژهاي براي آينده كره زمين و سوق دادن كشورها در اين مسير برخوردار است. به گزارش وزارت نيرو، عليرضا دائمي، قائم مقام وزير نيرو در امور بينالملل و پشتيباني صنايع آب و برق با اشاره به اهميت اين دوره نمايشگاه جهاني »اكسپو «2017 قزاقستان گفت: موضوع اكسپو امسال بحث »انرژيهاي آينده و كنترل استفاده از سوختهاي فسيلي« است و به همين خاطر ميتوان گفت از جايگاه و اهميت ويژهاي براي آينده كره زمين و سوق دادن كشورها در اين مسير برخوردار است.وي افزود: اين نمايشگاه در تاريخ 20 خردادماه افتتاح ميشود و در 19 شهريورماه پايان ميپذيرد و ميتواند در اين بازه زماني حدودا سه ماهه معرف نگراني جامعه جهاني درباره مساله مص//رف انرژي و گرمايش زمين باش//د.حضور مهمانان ردهبااليي چون رييسجمهور چين، رييس جمهور روسيه، نخست وزير هند، نخستوزير پاكستان و وزير صنعت، معدن و تجارت كشورمان در اين نمايشگاه جهاني نشان از اهميت و جايگاه ويژه آن دارد.قائم مقام وزير نيرو در امور بينالملل گفت: پيشبيني ميشود از نمايشگاه امسال پنج ميليون نفر از سراسر جهان بازديد داشته باشند كه اين امر ميتواند فرصت بسيار خوبي براي م//ردم جهان جهت لزوم روآوري به انرژيهاي نو و پس زدن انرژيهاي فسيلي در جهان آينده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.