توليد5/42 ميليونبشكهميعاناتگازي در فازهاي 4 و 5

Jahan e-Sanat - - News -

پااليشگاهسومپارسجنوبيدرسالگذشتهنزديكبه71ميلياردمترمكعب گازشيرين،42 ميليونو005 هزاربشكهميعاناتو636 هزارو005 تناتان توليدكرد.بهگزارششركتمجتمعگازيپارسجنوبي،مديرپااليشگاهسوم با بيان مطلب فوق تصريح كرد: اين پااليشگاه يكي از پيچيدهترين فرآيندها و متنوعترين محصوالت را در بين پااليشگاههاي پارس جنوبي داراست و مطابق طراحي اين پااليشگاه توان توليد روزانه05 ميليون مترمكعب گاز، 80 هزار بشكه ميعانات گازي 400و تن گوگرد را دارد.محمدشفيع موذني اف//زود:درفازهاي4 و5 همچنيندوه//زارو004 تناتانو3 هزارو002 تن LPG نيز توليد ميشود. اين پااليشگاه در سال گذشته موفق به توليد نزديكبه71 ميلياردمترمكعبگازشيرين،42 ميليونو005 هزاربشكه ميعانات گازي 636و هزار 500و تن اتان شده است. در سال59 همچنين 988 ه//زار ت//ن LPG و78 هزارتنگوگردازفازهاي4 و5 بهخارجصادر شدهاست.مديرپااليشگاهسوماظهارداشت:محصوالتفازهاي4 و5 عالوه بر تامين گاز مورد نياز در داخل كشور به پتروشيميها و صادرات اختصاص مييابد.بهگفتهموذني،تماماتانتوليديپااليشگاهكهمحصوليبسيارباارزش است به پتروشيميهاي جم، آرياساسول و كاويان ارسال ميشوند. اتان در اين پتروشيميهاتبديلبهاتيلنميشودكهپايهاصليتوليدبسياريازمحصوالت درپتروشيميهايكشوراست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.