مذاكرات ايران- فرانسه در صنايع پتروشيمي

Jahan e-Sanat - - News -

در آس//تانه امضاي قرارداد توسعه فاز 11 پارسجنوبي با توتال، دور جديد گفتوگوها با اين ش//ركت فرانسوي در صنعت پتروشيمي كليد خورده است.س//رجي لورك، معاون مدير نفت و پتروشيمي و ژان ژاك موسكوني، معاون ارشد توتال در بخش پااليشگاهي توتال فرانسه هفته جاري به تهران آمده و با مرضيه شاهدايي، مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي و جمعي از مديران صنعت پتروشيمي دور جديد گفتوگوها براي نهايي كردن قرارداد ساخت يك مجتمع پتروشيمي را آغاز كردند. هدف از انج//ام اين گفتوگوها نهايي كردن احداث يك مجتمع توليد گريدهاي خاص پلياتيلن در جنوب كشور و احتماال منطقه اقتصادي و انرژي پارسيان است.به گزارش انرژينيوز، فرناز علوي، مدير برنامهريزي شركتمليصنايعپتروشيميارديبهشتماهامسالازتوافقباتوتالفرانسه براي توليد يك گريد ويژه و خاص پلياتيلن در ايران خبر داده و گفته بود: اين گريد خاص براي نخستين بار در صنايع پتروشيمي ايران و خاورميانه توليد ميشود كه كاربري خاصي دارد.در همين حال مرضيه شاهدايي، معاون وزير نفت پيشتر با تاكيد بر اينكه توتال خواستار ساخت يك مجتمع پتروشيمي با گريدهاي مختلف پلياتيلن در ايران است، اظهار كرده بود: با مذاكراتي كه انجام شده، توتال بايد براي ساخت پتروشيمي از تركيبي از خوراك گاز اتان و خوراك مايع همچون ميعانات گازي يا نفتا براي ساخت پتروشيمي اقدام كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.