آخرین میراث شورای شهر چهارم

افزايش 10 و 15 درصدي نرخ حملونقل عمومي تهران ابالغ شد؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروهجامعه-حدود دو ماه و نيم است بحثها و جنجالها و تنشهاي فراواني بر سرافزايشقيمتكرايهوسايلحملونقل عمومي از تاكسي گرفته تا مترو و اتوبوس، بين شوراي شهر و فرمانداري تهران ايجاد شده اس//ت. هر س//ال پس از عيد نوروز زمزمهه//ا در مورد مي//زان افزايش كرايه تاكسيها و مترو بين مردم و رانندهها آغاز ميشد و معموال به صورت روتين اواسط ارديبهشتماه، نرخ افزايش كرايه كه رقمي مشخصتا02 درصدبود،تصويبوجهت اجراييشدن،ابالغميشد.امسالايناتفاق به دليل همزماني انتخابات شوراي شهر و رياستجمهوريدرارديبهشتماهوازسوي ديگر به دليل اختالفنظر فاحش بين آن دستهازاعضايپيشنهاددهندهنرخافزايش كرايهدرشورايشهروفرمانداري،ايناتفاق در ارديبهش//تماه رخ ن//داد و از آنجا كه فرمانداري با افزايش نرخ كرايه حملونقل عموميبه02 درصدمخالفبود،درگيري ادامه پيدا كرد تا پ//س از انتخابات مورد اختالف به شوراي حل اختالف رفت و در آنجا درخصوص چگونگي و ميزان افزايش كرايه، تصميمگيري نهايي صورت گرفت. سرانجام در اواخر خردادماه نتيجه شوراي حل اخت//الف اعالم ش//د و فرمانداري با افزايش ن//رخ 10 درصدي موافقت كرد؛ رقمي مناسبتر از س//الهاي گذشته و مفيدبهحالجيباقشارمتوسطوضعيف استفادهكنندهازوسايلحملونقلعمومي در جامعه كه تعداد آنها بسيار زياد است. اما رقم 10 درصدي بسيار كلي عنوان شد تا اينكههفتهانتهاييخردادماه،چمرانرييس شورايشهريكهتايكماهديگركارآنهابه پايان ميرسد و در روزهاي آخر هم به جاي باز كردن گرهاي از مشكالت شهري مردم، همچناناقدامنهچندانمفيديدررابطهبا تصميمگيريهايمسايلشهريميكنند، عنوانكرد:افزايشكرايههابين01 تا51 درصدجهتاجراييشدنابالغخواهدشد؛ امري كه برخالف گفتههاي 10 درصدي افزايشنرخكرايهتوسطفرمانداربود.امادر نهايتظرفيكيدوروزگذشتهاعالمشد: نرختاكسي01 درصدونرخكرايهاتوبوسو مترو51 درصدافزايشخواهديافتواين مصوبهنهايياستكهقابليتاجرايياز51 تير ماه را دارد. نكته جالب و عجيب در اين مصوبه،حذفبليتهايدوسفرهمترواست كه به نفع مردم بود و اين اتفاق مناسبي براي اقشار پاييندست جامعه نخواهد بود. از سويي ديگر نرخ افزايش كرايه تاكسي كمتر از ساير وسايل حملونقل عمومي است و اين به ضرر رانندگان تاكسي خواهد بود زيرا آنها هم رقابت با مسافركشهاي بيشمار شخصي شهرس//تاني و تهراني شاعل در تهران دارند، هم هزينه استهالك و سوختشان باالتر از اتوبوس و مترو است و هزينهها شخصي است و يارانهاي در اين زمينه دريافت نميكنند. از سويي ديگر، با توجه به در اختيار بودن مديريت متروي تهران توس//ط ش//هرداري و عدم نظارت بر تخلفات مترو در موارد متعدد توس//ط ش//وراي شهر به نظر ميرسد در روزهاي آخر كاري اين شهرداري و شورا، اين ميخ آخر شهردار تهران و حاميان او در شوراي شهر بر تابوت حمل و نقل عمومي بود كه به ضرر مردم زده شد. همچنين با توجه به تغيير يكپارچه شوراي شهر تهران توسط مردم و راي آنها به اصالحطلبان و بيرون ران//دن اعضاي منفعل و ناكارآمد س//ابق اعضاي شورا، اين مساله به ذهن مخاطب متبادر ميشود كه شايد نوعي انتقامگيري نهايي از انتخاب مردم نيز باش//د. با توجه ب//ه اين نوع افزايش نرخ كرايهها، مردم به استفاده از تاكسي متمايلتر خواهند شد تا اس//تفاده از اتوبوس و مترو كه هميشه مس//افران و اس//تفادهكنندگان بيشتري داشته و دارد.

در همين زمين//ه ابوالفضل قناعتي، عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران در گفتوگ//و با مهر درخصوص افزايش نرخ كرايه وس//ايل حملونقل عمومي عنوان كرد:افزايشكرايههايحملونقلعمومي به شهرداري ابالغ شده است كه پيشبيني ميش//ود با توجه به نصب برچسبهاي جديد اين مصوبه حداكثر تا نيمه تيرماه اجرايي شود.

ويبااشارهبهزماناجراييشدنمصوبه كرايههايحملونقلعموميدرسال69 گفت:براساستغييراتيكهمصوبهشوراي شهر داشته و پيادهسازي نرخهاي جديد و چاپ و نصب برچس//بهاي جديد روي تاكسيها پيشبيني ميشود حداكثر تا 15 تيرماه اين مصوبه اجرايي شود.

ويباادعاياينكهدربرخيخطوطنرخ كرايههابسياربيشترازاينميتوانستهباشد اما در نهايت كاهش يافته ادامه داد: افزايش اعالم ش//ده ب//راي كرايههاي حملونقل عمومي، ميانگين افزايش خطوط اس//ت و در برخ//ي از مس//يرها تا صددرصد هم افزايش كرايه وجود داشت كه در شوراي ح//ل اختالف برخي از اين نرخها تعديل شده است.

اين عضو هيات رييس//ه شوراي شهر تهرانتاكيدكرد:پيشبينيميشوداجرايي شدن اين مصوبه بعد از تعطيالت عيد فطر به تدريج اجرايي شود.

الزم به ذكر اس//ت بنابر ابالغيه جديد هيات حل اختالف، نرخ كرايههاي تاكسي 10 درصد، مترو 15 درصد و اتوبوس 15 درصد افزايش خواهند يافت.

ايننظريهكهميزاننرخافزايشكرايهها متناسب با افزايش قيمت اقالم و مناسب نرخ روز است، ش//ايد براي تاكسي مورد تاييد باشد، اما براي مترو با افزايش هزينه 15 درصدي و حذف بليت دوسفره، شايد چندان به منفعت مردم نباشد.

س//رانجام پس از ك//ش و قوسهاي ف//راوان افزاي//ش 10 و 15 درصدي نرخ كرايه حملونقل عمومي تاييد ش//د و از چند روز ديگر هم اجرايي خواهد شد. در اين ميان، درگيري مسافران با رانندهها كه بسياري از آنها خودسرانه از ارديبهشتماه ن//رخ كرايه خود را افزاي//ش داده و مبلغ بيش//تري از مسافر مطالبه ميكردند نيز خاتمه خواهد يافت. اما اين مردم هستند كه بايد دخل و خرج خود را با اين مصوبه ابالغ شده هماهنگ كرده و جيب خود را با آن تنظيم كنند تا وضعيت دشواري در تامينهزينههايشاننداشتهباشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.