اصالح »ارزشيابي توصيفي«

Jahan e-Sanat - - News - آموزشوپرورش

ايلن/ا- معاون آم//وزش ابتداي//ي وزارت آموزشوپرورش از آسيبشناس//ي و اصالح ارزش//يابي توصيفي خبر داد و گفت: ارزشيابي توصيفي به دليل فراهم نشدن زيرساختهاي الزم و عدم آگاهسازي و تغيير نگرشها متناسب با طرح، در زمان اجرا باعث بروز مشكالت متعددي شد.

رضوان حكيمزاده با اعالم بحران بازنشستگي معلمان مقطع ابتدايي در پنج سال آينده گفت: براي اينكه بتوانيم در مواجهه با اين مشكل از آسيبهاي قابل پيشبيني جلوگيري كنيم بايد در راستاي برنامهاي هدفمند و بر پايه برآوردهاي دقيق شرايط پنج سال آينده، عمل كنيم.

وي با اش//اره به اينكه بس//ياري از معلمان ابتدايي از جمله بازنشستگان پنج سال آينده آموزشوپرورش هستند، گفت: ما برآوردهاي الزم را درباره تعداد معلمان بازنشس//ته اين مقطع تا پنج سال آينده، انجام داده و بر پايه آن به اين نتيجه رسيدهايم كه ظرفيتتربيتنيرويانسانيكهآموزشوپرورشازطريقدانشگاه فرهنگيانپيشبينيكرده،قطعاكفافجايگزينيبازنشستگانرا نخواهدداد.بههميندليل،گزارشيتهيهودرآنضمنمشخص كردن ابعاد مساله، پيشنهادات خود را ارائه دادهايم. بر اين اساس معتقديمبايدازتمامظرفيتهايرشتههايعلومتربيتيمتناسب با ش//غل معلمي كه بهترين جوانان ما در دانشگاههاي مختلف كشور، مشغول تحصيل در آن رشتهها هستند براي جذب نيروي انسانياستفادهكنيم.

حكيمزاده اظهاركرد: از طرف ديگر دانش//گاه فرهنگيان نيز در عي//ن حال كه تعدادي از نيروها را تربيت ميكند بايد نقش مح//وري ديگرش را با برگزاري دورههاي آمادهس//ازي براي اين عزيزان ايفا كند.

وي با اشاره به تكميل اين گزارش و برنامهريزيهايي كه بتوان با اجراي آن به نسبت نيروهاي خروجي، نيروهاي كارآمد را ج//ذب كرد، گفت: قطعا با توجه به نيازهاي موجود تا حد امكان سعي داريم در مقطع ابتدايي نيروهاي جوان، تازهنفس و باانگيزه را به كار بگيريم. با اين وجود برنامهاي هم داريم كه در صورت تمايل خود همكاران باسابقه و بازنشسته از ظرفيت و تجارب بسيار ارزشمندشان براي هدايت و انتقال اين تجربيات به معلمان جوان بهرمند شويم. ترجيح ما اين است كه به اين شكل از اين عزيزان استفاده شود تا اينكه پس از بازنشستگي صرفا در كالسهاي درس حاضر شوند.

معاون آم//وزش ابتدايي وزارت آموزشوپرورش همچنين از آسيبشناس//ي و اصالح ارزشيابي توصيفي بهعنوان يكي ديگر از كارهايي كه در برنامههاي كالن اين معاونت در حال پيگيري است، ياد كرد و ادامه داد: ارزشيابي توصيفي به دليل فراهم نشدن زيرس//اختهاي الزم و عدم آگاهسازي و تغيير نگرشهاي متناسب با طرح در زمان اجرا باعث بروز مشكالت متعددي شد.

او عنوان كرد: ما بهجاي اينكه از پذيرفتن اين موضوع طفره رفته و آن را كتمان كنيم، صادقانه اعالم ميكنيم اين مشكالت و چالشها را به رسميت ميشناسيم؛ چالشهايي كه بخشي از آن مطالبات خانوادهها و معلمان است بنابراين با اذعان به اينكه اين طرحدستاوردهايمثبتيهمداشتهاست،تالشميكنيمبراساس تحليلها و پژوهشهاي علمي و در جهت پايش استاندارد سطح سواد دانشآموزان بهخصوص در پايههاي سوم و ششم، عوامل بروز مشكل در ارزشيابي توصيفي را شناسايي و آن را اصالح كنيم كه از جمله اين عوامل شايد بتوان به آشنا نبودن برخي معلمان بعد از گذشت چند سال با سازوكار آن اشاره كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.