مجهول بودن تعداد كودكان معتاد زير 15 سال

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا - معاون مركز پيشگيري و درمان سازمان بهزيستي با اشاره به اعالم آخرين آمار معتادان كشور گفت: عدد اعالمشده از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر آمار مصرف مستمر مواد مخدر است و مصرف تفنني در آن گنجانده نشده است.

محسن روشنپژوه در رابطه با چگونگي پايش و اعالم آمار رسمي تعداد معتادان كشور گفت: در آخرين آماري كه توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم شد، تعداد معتادان كشور دو ميليون و 808 هزار نفر اعالم شد اما بايد توجه داشت كه اين تعداد مربوط به مصرفكنندگان مستمر مواد مخدر است.

او تاكيد كرد: شيوههاي مختلف آماري براي پايش معتادان كشور وجود دارد اما با توجه به اينكه در كشور ما اعتياد جرم محسوب ميشود و مالحظاتي در اين خصوص از طرف خانوادهها وجود دارد، عددها با آمار دقيق فاصله دارد.

روشنپژوه در ادامه گفت: پژوهش در حوزه اجتماعي كار دشواري است؛ بهخصوص كه پديده مورد پژوهش داراي مالحظات يا انگ اجتماعي باش//د؛ يعني اگر آس//يب اجتماعي محسوب شود كار پژوهشگر سخت ميشود و اگر رفتار ضداجتماعي هم به آن اضافه شود با بخش پنهاني از آن در جامعه مواجه هستيم كه ممكن است رسيدن به عدد دقيق را براي پژوهشگر سخت كند بنابراين بايد از روشهاي مختلفي براي اين كار استفاده شود.

او تاكيد كرد: در سال 49، زماني كه براي پيمايش به منازل مراجعه ميكرديم آمار كل كشور و شهرها و روستاها را به لحاظ وضعيت اقتصادي- اجتماعي بررسي ميكرديم البته به همه خانهها مراجعه نشد؛ بلكه به صورت نمونهگيري اين كار صورت گرفت و پرسشنامههايي طراحي شد كه خانوار بدون نگراني و درج نام به آن پاسخ دهند.

براي كاهش احتمال خطا سعي شد از سيستم پژوهشگرهاي حرفهاي زنان و مردان به طور مساوي و بدون نام و نشاني استفاده شود اين خوداظهاريها كمك كرد كه مردم با خيالي راحتتر با پژوهشگران ارتباط برقرار كنند با اين حال پژوهشها با محدوديت مواجه هستند چراكه در آخر باز مردم به صورت كامل نميتوانند راجع به مصرف خود گزارش دهند.

همچنين بايد گفت، آمار ارائه شده تعداد معتادان، شامل افراد51 تا46 سال ميشود و براي بررسي آمار معتادان زير 15 سال نياز به ورود آموزشوپرورش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.