دستگيري 8 نفر در رابطه با لو رفتن سواالت امتحاناتنهايي

Jahan e-Sanat - - News -

معاون امور بينالملل و حقوقي پليس فتا گفت: در رابطه با موضوع لو رفتن امتحاناتنهايي،هشتنفردستگيرشدند.

سرهنگ حسين رمضاني درباره لو رفتن سواالت نهايي عنوان كرد: يكي از موضوعات و مشكالتي كه در خرداد امسال پيش آمد و در خرداد سال گذشته نيز در فضاي مجازي با آن مواجه بوديم، بحث فروش سواالت امتحان نهايي در فضاي مجازي بود.

وي گفت: براساس شكايتهاي مسووالن آموزشوپرورش از افراد سودجو و كالهبردار و برحسب دستورات مقامات قضايي همكاران بنده در پليس فتاي استانهاي سراسر كشور وارد عمل شدند و بالفاصله تحقيقات فني و پليسي خود را آغاز كردند.

معاوناموربينالمللوحقوقيپليسفتايناجاگفت:درتحقيقاتمشخص شد تمام مواردي كه در فضاي مجازي انتشار پيدا كرده بود سواالت امتحان نهايي نبود بلكه همه اين اقدامات با نيت كالهبرداري و سودجويانه توسط مجرمان انجام شده است. ما تمام نمونه سواالت كالهبرداران را با مسووالن آموزشوپرورش تطبيق داديم و فقط در يك مورد سواالت لو رفته بود و آن هم در يك شهرستان كوچك در يكي از استانهاي جنوبي كشور بود كه در واقع از زمان لو رفتن سواالت تا آغاز امتحانات دانشآموزان، زمان بسيار كمي باقي مانده بود.

سرهنگ رمضاني ادامه داد: در اصل ميتوان گفت سواالت به صورت واقعي به دست دانشآموزان همان شهرستان كوچك نيز نرسيده بود و پليس فتاي اين استان خيلي سريع آن فرد را شناسايي و دستگير كرد و تحويل مقامات قضايي داد.

وي گفت: در اين خصوص هشت نفر از افراد كالهبردار را در كشور شناسايي و دستگير كردهايم كه تحويل مقامات قضايي داده شدهاند و 10 نفر ديگر را نيز شناسايي كردهايم كه منتظر صدور دستورات مقامات قضايي هستيم تا اين افراد را نيز دستگير كنيم.

همچنين مقرر شد قانون مجازات انتشاردهندگان سواالت امتحاني كه مربوط به اواخر س//ال 1340 اس//ت، بازنگري و بهروزرساني شود. همچنين كمك ميكنيم تا اليحهاي به كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس ارائه ش//ود تا نمايندگان به قيد فوريت اين اليحه را در مجلس به تصويب برسانند و بايد ميزان مجازات در اين مساله افزايش پيدا كند تا قدرت ريسك مجرمانپايينآيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.