قيمتشيشهبهكيلويي05 ميليونتومانرسيد

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان- معاون كاهش تقاضا و توس//عه مشاركتهاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: با كنترل پيشسازهاي شيشه، توليد اين مواد در كشور كاهش چشمگيري داشته است.

پرويز افشار گفت: در حال حاضر با تغيير شرايط البراتوارهاي توليد شيشه نسبت به گذشته، اين امر بهعنوان مشكلي جدي در كشور محسوب نميشود. در واقع با كمبود پيشس//ازهاي شيشه، تالش كشورهاي همسايه در س//مت غرب و شرق براي توليد بيش//تر اين مواد در كشورمان، چندين برابر شده است. اين در حالي است كه تاكنون محمولههايي در قسمت غربي و جنوبشرقي كشور كشف شده است كه نشانه اهتمام قاچاقچيان در ارائه شيشه در لفافه، برچسبها و پوشش مشابه شيشه در ايران است كه با وارد كردن نهتنها شيشه بلكه ساير مواد مانند ترامادول به كشور، بازار خوبي را در ايران ايجاد كنند.

معاون كاهش تقاضا و توس//عه مش//اركتهاي مردمي س//تاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان كرد: قيمت شيشه با كنترل پيشسازها از كيلويي 5 تا 10 ميليون تومان افزايش بيسابقهاي داشته و به حدود 100 ميليون تومان رسيده است و درحال حاضر با قيمتي بين 40 تا 50 ميليون تومان عرضه ميشود.

وي عنوان كرد: كاهش توليد شيشه در كشور، منجر به افزايش قيمت اين مواد شده است بنابراين افزايش قيمت اين ماده مخدر نشان ميدهد ما در برابر پيشسازهاي شيشه تاكنون مبارزهاي موفق داشتهايم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.