15

Jahan e-Sanat - - News - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

در گزارش//ي كه يك نش//ريه آلماني منتش//ر كرده، جزييات جديدي از اتهام فس//اد در روند اعطاي ميزباني جامهاي جهاني 2018 و 2022 فاش شده است.

روزنام//ه آلماني بيلد به گزارش 403 صفحهاي مايكل گارس//يا، محقق وقت كميته اخالق فيفا پيش از اينكه از سمت خود در فدراسيون جهاني فوتبال استعفا كند، دسترسي پيدا كرده است. پيش از اين جزييات مختصري از اين گزارش در سال 2014 منتشر شده بود كه در همان زمان جنجال بسياري به پا كرد، گزارشي كه مربوط به اتهام فساد در فرآيند منقاصه و اعطاي ميزباني جامهاي جهاني 2018 و 2022 بود.

گارس//يا پس از اينكه فيف//ا گزارش مفص//ل او را به 42 صفحه كاهش داد و قطر را از هرگونه اتهام تبرئه كرد از سمت خود در كميته اخالق فيفا استعفا كرد اما حاال نش//ريه بيلد جزييات تازهاي از اين گزارش محرمانه را منتشر كرده از جمله جزييات پرداخت دو ميليون دالر به دختر 10 ساله يكي از مسووالن فيفا.

بيلد همچنين از پرواز سه نفر از اعضاي كميته اجرايي فيفا به منظور حضور در جشنيدرريودوژانيرويبرزيلتوسطجت شخصي كه متعلق به اتحاديه فوتبال قطر بوده است، خبر داد. اين اتفاق درست پيش از معرفي ميزبانان جامهاي جهاني8102 و 2022 افتاده كه در نهايت ميزباني اين دو دوره جامجهاني به ترتيب به روسيه و قطررسيد.طبقادعايايننشريهآكادمي اسپاير قطر كه سازماني تاثيرگذار در قطر به حس//اب ميآيد نيز متهم به اين شده بود كه در آراي اعضاي فيفا براي اعطاي ميزبانيجامجهاني2202 نقشيتاثيرگذار داشته است. تيممليروسيهزيرذرهبين در ماههاي اخير بحثهاي زيادي در مورد دوپينگ در ورزش روس//يه مطرح بود به ش//كلي كه شمار گس//تردهاي از ورزش//كاران اين كشور به اتهام دوپينگ س//ازمانيافته از حضور در المپيك ريو محروم شدند.

به گزارش وبس//ايت نود، مطبوعات انگلي//س گزارش دادن//د كه فيفا پرونده دوپينگ 23 بازيكن تيمملي روس//يه در مس//ابقات جامجهاني 2014 را باز كرده چراكه به اس//تفاده از مواد نيروزا توسط كل اعضاي اين تيم مشكوك است. فيفا تخلفات//ي را در زمينه نمونهه//اي ادرار بازيكنان روسيه در مسابقات جامجهاني برزي//ل كش//ف كرده اس//ت و به همين خاطر تحقيقاتي را بهصورت گسترده در اين زمينه آغاز كرده است. گفته ميشود كه پزش//كان تيمملي روسيه به صورت غيرقانوني نمونههاي دوپينگ بازيكنان را با نمونههاي ديگري جابهجا كردهاند.

ازليست32 نفرهروسيهدرجامجهاني، پنج نف//ر از اعضاي اين تي//م در اردوي روس//يه در جام كنفدراسيونها حضور داشتند: آكينفيف، سمدوف، گلوشاكوف، ژيركوف و كانونيكوف. روسها با شكست مقابل مكزيك از جام كنفدراس//يونها حذف شدند.

فدراسيون جهاني فوتبال تحقيقاتي را براي پي بردن به صحت و سقم اتهامات نس//بت داده ش//ده به برخي از بازيكنان تيمملي روسيه براي استفاده از مواد نيروزا آغاز كرده است.

روس//يه پس از 21س//ال غيبت در جامجهاني در س//ال 2014 توانس//ت راهي اين مس//ابقات ش//ود. تيم تحت هداي//ت كاپل//و در مرحل//ه گروهي از مس//ابقات حذف ش//د. آنها در مرحله گروه//ي مقاب//ل كرهجنوبي مس//اوي كردند در برابر بلژيك شكست خوردند و در مقابل الجزاير به تس//اوي رضايت دادند تا با كس//ب دو امتياز از سه بازي از مسابقات حذف شوند.

در صورتيكه فيفا دوپينگ بازيكنان روس//يه در جامجهاني 2014 را ثابت كند، ب//ا توجه به ميزبان//ي روسها از مس//ابقات 2018 يك//ي از بزرگترين رسواييهاي دوپينگ در تاريخ فوتبال رق//م خواهد خورد. داي//ك پوند، مدير سابق سازمان جهاني مبارزه با دوپينگ در اينباره توضيح داده اس//ت: فيفا در صورتيكه قب//ل از جامجهاني حكمي در اين پرونده اعالم كند، بار مسووليت سنگيني را متحمل خواهد شد. مسلما كار سختي است كه بگويند چه چيزي پي//دا كردهاند ام//ا در عين حال بايد از سالمت ورزش دفاع كنند. در ماههاي اخير اعتبار فيفا به ش//دت مورد لطمه قرار گرفته اس//ت. اگ//ر عضوي از فيفا باشي نميتواني بخشي از سازماني باشي كه چنين مس//ايلي را ناديده ميگيرد. سالها در فوتبال مساله دوپينگ انكار ش//ده است اما اين پرونده را بايد كامال جدي بگيرند.

به نوش//ته ديليميل تيمملي فوتبال روسيه درگير پرونده استفاده از مواد نيروزا كميته بينالمللي مبارزه با دوپينگ )وادا( خواهد شد. پروندهاي كه در سال 2016 ثابت كرد بخش بزرگي از ورزشكاران كه تعداد آنها به 1000 نفر ميرس//د درگير استفاده از مواد نيروزا شدهاند. ژاويمربيتيممليقطرميشود رس//انههاي اسپانيايي مدعي شدند كه كاپيتان سابق بارسلونا مربي تيمملي فوتبال قطر ميشود.

بسياري از رسانههاي اسپانيا از نزديك شدن ژاوي هرناندز، كاپيتان سابق بارسلونا و كنوني السد قطر به نيمكت تيمملي قطر به عنوان مربي عنابي خبر دادند. روزنامه موندو ديپورتيو اسپانيا مدعي شد كه ژاوي اولين تجربه مربيگريخودرادركنارفليكسسانچس،سرمربيموقتتيممليقطرآغاز خواهد كرد. ژاوي از فصل گذشته به تيم السد قطر پيوسته است و در كنار مرتضي پورعلي گنجي، مدافع ايراني اين تيم توپ ميزند. كوالروفدرانديشهتركسيتي مدافع صربس//تاني منچسترسيتي در انديشه ترك اين تيم و حضور در ليگ ايتالياست.

هنوز يكس//ال از قرارداد الكساندر كوالروف با منچسترسيتي باقي مانده است، با اين حال اين مدافع صرب كه فصل قبل 27 بار براي اين تيم به ميدان رفت به فكر جدايي از اين تيم و بازگشت به التزيو است. اين مدافع بين سالهاي 2007 تا 2010 براي التزيو در ليگ ايتاليا به ميدان رفت و در ادامه با قراردادي به ارزش 16 ميليون پوند به عضويت تيم منچسترسيتي درآمد و از آن زمان تاكنون در اين تيم بازي ميكند. از بنجامين مندي و رايان برتراند به عنوان گزينههاي سيتي براي پست مدافع چپ صحبت به ميان آمده است. وستبروكارزشمندترينبازيكن NBA مراسمانتخاببهترينهايليگبسكتبالحرفهايآمريكابرگزارشدكه در اين مراسم راسل وستبروك ستاره تيم اكالهاما به عنوان ارزشمندترين بازيكن فصل انتخاب شد.

در اين مراسم راسل وستبروك گارد راس مليپوش اوكالهوماسيتي مزد عملكرد فوقالعادهاش در ليگ را گرفت و ارزشمندترين بازيكن اين فصل NBA نام گرفت. او در اين فصل 42 تريپل دبل داشت و ميانگين 31/6 امتي//از، 10/7 ريبان//د و 10/4 پاس در هر بازي را براي خود ثبت كرد.

جيانيس آنتتوكونمپو از ميلواكي نيز به عنوان بازيكني كه بيشترين پيشرفت را در اين فصل داشته، معرفي شد. همچنين مارك د آنتوني، سرمربي هيوستون نيز به عنوان مربي سال نام گرفت. بريمون گرين بازيكن تيم گلدن استيت نيز به عنوان بهترين مدافع اين فصل از ليگ بسكتبال حرفهاي آمريكا انتخاب شد. يورنتهبهرئالسوسيدادپيوست ديگو يورنته، مدافع باش//گاه رئالمادريد با تاييد باشگاه سوسيداد به جمع اين تيم اضافه شد.

باشگاه رئال سوسيداد رسما خبر پيوستن ديگو يورنته مدافع مياني باشگاه رئالمادريد به تيم خود را با قراردادي پنج ساله تاييد كرد. يورنته كه از جوانان پرورش يافته آكادمي باشگاه رئالمادريد است فصل گذشته را به صورت قرضي در باشگاه ماالگا سپري كرد و توانست در عمق دفاع تيم خود عملكردي خيرهكننده از خود ارائه دهد. او تستهاي پزشكي باشگاه را با موفقيت پشت سر گذاشت تا با قراردادي پنجساله به ارزش هشت ميليون يورو در سنسباستين كار خود را دنبال كند. توصيهباكابهخامس؛رئالراترككن كارلوس باكا به ستاره كلمبيايي رئالمادريد توصيه كرد براي حضور بهتر در جامجهاني اين تيم را ترك كند. خامس رودريگس فصل قبل زياد نتوانست براي رئالمادريد بازي كند و اغلب به عنوان بازيكن جانشين براي تيم زيدان به ميدان آمد. با اين حال اين بازيكن هنوز صحبتي درباره آينده خود نكرده است، هرچند خيليها از چلسي و يونايتد به عنوان مقصد آتي او ياد ميكنند. كارلوس باكا با توصيه به خامس رودريگس گفت: كمتر از يك سال ديگر جامجهاني را در پيش داريم و به خامس توصيه ميكنم جامجهاني را جدي بگيرد. او بايد به خاطر حضور در تيمملي از رئالمادريد جدا شود. ممكن است حضور در رئالمادريد حتي باعث شود او نتواند به تيمملي كلمبيا نيز اضافه شود و در جامجهاني تيم را همراهي كند.

او در ادامه صحبتهاي خود گفت: االن وقت اين نيست كه خامس بخواهد ريسك كند. او بايد با خونسردي تمام تصميم بگيرد و به آينده فوتبالي خود فكر كند. او نياز به اين دارد در تيمي به صورت ثابت به ميدان برود. اين شرايط در رئال براي او آماده نيست و به همين خاطر بايد به تيمي ديگر برود و بتواند براي تيمش به ميدان برود.

ج و عمودي: -1 بنابراین- داراي هوشیاري و آمادگي ذهني، مفهوم این تركیب كنایهگونه است -2 همراه مستغالت- كهنه و پوسیده- سرسبز -3 فراخوان- سرنیزه- رفتار سازشكارانه -4 پای//ه و س//تون- از خوانن//دگان خوشص//دا و فقی//د كشورمان- عدد خوش آب و هوا- رنگ، فام -5 پارچهباف- كیفرسخت اداري- مزه دهان جمعكن -6 به جاي او- ش//رح و تفس//یر- نوشته دراز و كم عرض لولهاي -7 محص//ول گریه- مدرس//ه ابتدایي- دود و نام س//وره 44 قرآنكریم -8 از آبزی//ان خوراكي- پرندهاي حالل و خوش گوش//تچرخنده و گردیدن -9 آماده و مهیا- میوهاي از نوع مركبات- اولین سلس//له ایراني -10 كتاب تحقیقي نوشتن- وسیلهاي در آشپزخانه- رودي كه به كارون ملحق ميشود -11 سبكي در موسیقي غربي- دارنده صفتهاي ناپسندتوانایي و قدرت -12 ب//اد پوس//ت- مانعي ب//راي ورود به حری//م- جایگاه خوابیدن- سوره ستاره -13 چهارمی//ن دوره از دوران س//وم زمینشناس//ي- نام پیشین مشكینشهر- صاحب اثر قراردادهاي اجتماعي -14 ن//ژاد م//ردم ما- واحد پول كش//ور روس//یه- جعبه مقوایي -15 س//ازمان یونیسف هر س//ال در دنیا برگزار ميكندآخرین توان افقي: -1 كنایه از كار ناپایدار و بياساس- منهدم و پراكنده شده -2 وسیله بهتر شنیدن- رنگي از همخانواده سبز- خوشچهره -3 برنده بخش//ي از جایزه نوبل پزش//كي س//ال 1964 میالدي- واحد پول كشور میانمار- انگور خشك شده هستهدار -4 پیمان جهاني تعرفههاي بازرگاني- ناسزاگویي- نرخ بیش از ارزش واقعي- وسیله فلزي طبخ نان -5 وزغ- از ایلخانان مغول- گلي باغچهاي و نامي براي خانمها -6 جانوري جونده با پوست مرغوب- زادگاه- راه بيپایان -7 جوان در كالم حكیم طوس- قهوه فوري- مایع زندگيساز -8 البته و به درستي- درختانداز- از شاعران قرن پنجم هجري -9 صندلي سواركار- متخلف- كاشف واكسن فلج -10 بوي رطوبت- داخل- نام كوچك موسولیني -11 كارهاي بزرگ- مالقات- پیششماره -12 محرک ابر- افسون شده- همه را شامل ميشود- گوسفند شاخدار -13 صفت دست شكسته به گردن- سنگ مرمر- درخشانتر -14 مجموعه شعري از نیما یوشیج- فرشتهاي در آیین زرتشت- از جا پریدن -15 آگاه نبودن و بيخبري- یار اتللو در اثر ویلیام شكسپیر د جوابجدولشماره419 ل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.