اعتراض به خودمختاري يك قهرمان!

Jahan e-Sanat - - News -

رييس فدراسيون وزنهبرداري درصورت قبول استعفاي سجاد انوشيرواني مهر تائيدي بر ورزشكارساالري در فدراسيون تحت مديريت خود خواهد زد.

فدراسيون وزنهبرداري بعد از المپيك ريو فرصت خوبي داشت تا اختالف موجود در تيمملي را حل كند اما01 ماه آن را به تعويق انداخت و هر مرتبه هم وعده حل شدن ماجرا را داد كه تصور ميشد قرار است راهحل منطقي براي پايان دادن به ماجراي سجاد انوشيرواني و كيانوش رستمي انتخاب شود اما در نهايت نيز تصميمي گرفته شد كه منجر به استعفاي سجاد انوشيرواني از سرمربيگري تيمملي شد و اين اتفاق تنها يك سوال ايجاد كرده كه چرا فدراسيون 10 ماه اين ماجرا را طول داد و از ابتدا اعالم نكرد هيچ راهحل جديدي در كار نخواهد بود و قرار است كيانوش رستمي به همان شيوه قبل از المپيك و حتي با امتيازهاي بيشتر به كار خود ادامه دهد؟

فدراس//يون وزنهبرداري بعد از گذشت ماهها و زماني كه ديگر خيالش از انتخابات فدراسيون جهاني راحت شد، پس از شكست در اين انتخابات باالخره به ياد مش//كالت داخلي هم افتاد. دو جلس//ه براي حل مشكالت تيمملي برگزار كرد كه در جلس//ه دوم و براي راگيري ميان انوشيرواني و رس//تمي، علي مرادي در يك اقدام قابل تامل براي خودش حق وتو قائل شد. فدراسيون وزنهبرداري پيش از اين هم تصميمات مهم و سرنوشتساز ديگري را اتخاذ كرده بود بنابراين چرا علي مرادي در زمان رايگيري براي انتخاب بين بهادر مواليي و علي هاش//مي براي رفتن به المپيك يا زمان بركناري حسين توكلي براي خودش حق وتو قائل نشد؟

همچنين اگر مرادي پشت سرمربي تيمملي بود چرا پس از پايان راگيري از حق وتوي خود استفاده نكرد؟ در واقع وقتي شوراي فني راي به تنها تمرين كردن كيانوش رستمي با مربي اختصاصياش داد مرادي اين حكم را وتو نكرد و شايد در صورتي از حق وتوي خود استفاده ميكرد كه شوراي فني راي به اين ميداد كه رستمي بايد زير نظر سرمربي تيمملي تمرين كند.

اين اقدام علي مرادي در جلسه اخير شوراي فني بسيار شبههبرانگيز بود و تصور اينكه به عنوان رييس فدراسيون پشت سرمربي قرار داشته كه روزي خودش او را بر سر كار گذاشته است را سخت ميكند.

نكته قابل توجه ديگر در جلسه شوراي عالي فني اين بود كه كساني به نفع كيانوش رستمي راي دادند كه خودشان مربي بودهاند. از اين رو اين سوال پيش ميآيد كه خود آنها با رايي كه دادند چقدر به جايگاه مربيگري و از همه مهمتر انتخابي كه خودش//ان به عنوان جايگزين حسين توكلي داشتند، احترام گذاشتهاند؟ اگر در توانايي سرمربي تيمملي شك دارند چرا حسين توكلي را بركنار و انوشيرواني را انتخاب كردند و اگر شكي ندارند، پس چرا پشت او قرار نگرفتند؟ اكنون هم هيچكدام از آنها پاسخگو نيستند و يك دليل براي رايي كه داشتند را عنوان نميكنند.

علي مرادي شايد ميتوانست ماهها قبل تدبيري را به كار گيرد كه كار به دوراهي نكشد اما آنقدر درگير انتخابات فدراسيون جهاني شد كه يك اختالف، درنهايت به يك معضل تبديل ش//د. در اينكه كيانوش رستمي جزو وزنهبرداران بزرگ دنياست، شكي نيست اما ايران وزنهبرداران صاحب عنوان ديگري مانند بهداد س//ليمي و س//هراب مرادي هم دارد. اگر آنها هم خواس//تههايي مشابه رستمي داشته باشند، مرادي چه اقدامي انجام خواهد داد؟

با شرايطي كه رييس فدراسيون وزنهبرداري در پيش گرفته، بهتر است به جاي انتخاب سرمربي در جلسه شوراي فني در جلسه با مليپوشان يك نفر را به عنوان سرمربي انتخاب كند تا حداقل بعدا مشكالت اينچنيني پيش نيايد. علي مرادي با تصميمي كه در فدراسيون و دوران رياستش گرفت، ترويج بدعت ورزشكارساالري را در كارنامه كارياش به ثبت رسانده و اين موضوعي است كه نميتواند كتمان كند چراكه پشت مربي كه روزي در اين فدراسيون انتخاب شد، نماند. به نوشته ايسنا، علي مرادي يك فرصت ديگر دارد تا بتواند شرايط موجود را بهبود بخشد. در جلسهاي كه قرار است در مورد انوشيرواني تصميمگيري شود، بهتر است راهحل منطقي را برگزيند كه نشان ندهد جايگاه مربيگري در وزنهبرداري به حرف ورزشكار بند است. اگر هم او و بقيه اعضاي شوراي عالي فني با استعفاي انوشيرواني موافقت كنند، از اين پس بهتر است از ورزشكاران بپرسند چه كسي لياقت مربيگري تيمملي وزنهبرداري را دارد و راضي به كار كردن با او هستند. به نظر ميرسد در صورت قبول استعفاي انوشيرواني و پيروزي ورزشكارساالري در فدراسيون وزنهبرداري از اين پس رييس فدراسيون نبايد از بهوجود آمدن مسايل عجيب و غريب ديگر و خواستههاي نامتعارف ورزشكاران شگفتزده شود چراكه خود او بناي ورزشكارساالري را در وزنهبرداري گذاشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.