قهرماني الهه منصوريان در ليگ حرفهاي ووشوي چين

Jahan e-Sanat - - News - رویداد

ايسنالژيونر ووشوي ايران در ليگ حرفهاي چين با پيروزي مقابل حريف چيني خود مدال طالي اين رقابتها را كسب كرد. الهه منصوريان به عنوان لژيونر ووشوي ايران در ليگ حرفهاي چين حضور دارد كه توانسته بود به بازي فينال اين رقابتها راه يابد. او بايد در اين مرحله با حريف چيني خود در فينال مبارزه ميكرد كه توانست در اين مبارزه نيز حريف خود را شكست دهد و به مدال طالي ليگ حرفهاي ووشوي چين دست يابد. الهه منصوريان با شكست حريف قدرتمند چيني كه عنوان قهرماني جوانان جهان را در كارنامه خود داشت، به مدال طالي ليگ حرفهاي چين دست يافتوعنوانبهترينووشوكاروزن25 كيلوگرمراازآنخودكرد.مليپوشووشوي بانوان كشورمان مدال طالي خود در ليگ حرفهاي ووشو چين را به يك بنياد خيريه تقديم كرد. مليپوش ووشوي بانوان ايران در مورد قهرماني خود در ليگ حرفهاي ووشوي چين صحبت كرد. الهه منصوريان از كسب عنوان قهرماني در ليگ حرفهاي ووشو چين ابراز خوشحالي كرد و افزود: اين اولين حضور من در ليگ حرفهاي ووشوي چينباتيمچانگچونبودوتوانستمبهمدالطالياينرقابتهابرسم.همچنينبايد بگويم كه توانستم در رنكينگ ووشوي كشور چين به عنوان بهترين ورزشكار وزن25 كيلو در رتبه اول قرار بگيرم كه بسيار خوشحالكننده است. او ادامه داد: حضور در اين ليگ تجربه خوبي براي من بود كه بايد از مسووالن فدراسيون ووشو تشكر كنم كه شرايط حضور در چين را فراهم كردند. حضور در اين مسابقات من و ووشوي ايران را با سبك ووشوي چين آشنا كرد و كسب عنوان قهرماني در اين بازيها به ما ثابت كرد كه چينيها را هم ميتوان شكست داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.