دربي سرخابيها در بيلهفيلد يا دوسلدورف

Jahan e-Sanat - - News - ورزش بانوان

طبق آخرين رايزنيهاي انجامشده دربي سرخابيها 25 تيرماه سالجاري در يكي از ورزشگاههاي بيلهفيلد يا دوسلدورف برگزار ميشود.

پيش از ش//روع فصل هفدهم مس//ابقات ليگ برتر فوتبال ايران هفته گذشته يك خبر منتشر شد و توجه بسياري از عالقهمندان به فوتبال در كشور را به خود جلب كرد؛ خبري مبنيبربرگزاريمسابقهاستقاللوپرسپوليس موسوم به دربي سرخابيها در مونيخ. اين خبر ب//ه عالقهمندان قرمز و آبي پيام داد كه دربي زودهنگام در راه است اما اين بار در اروپا؛ دربي كه به نظر ميرسد عالوه بر هيجان فوتبالياش، اولويت س//وددهي دارد و جنب//ه تجارياش چشمنواز است چراكه هنوز هر دو تيم در شرايط بدني مطلوبي قرار ندارند اما گويا مديران دو باشگاه با اين تصميم موافقت كردهاند چون ميخواهند پيش از شروع فصل براي خود درآمدزايي هم داشته باشند.

استقالل و پرسپوليس عالوه بر داخل ايران، در خارج از كشور نيز هواداران زيادي دارند، از همينرو آنها با برگزاري مسابقه در آلمان و با دريافت مبالغ بليتفروشي، تبليغات و حق پخش تلويزيوني ميتوانند درآمد خوبي كسب كنند و بر همين اساس مديريت سرخابيها، مربيان خود را مجاب كردهاند با انجام اين سفر و برگزاري دربي زودهنگام آن هم در آلمان موافقت كنند و حاال نيز گفته ميشود هم برانكو موافقت است و هم منصوريان. پيش از اين قرار بود مسابقه در مونيخ آلمان برگزار شود اما به دليل آنكه ورزشگاه مطلوبي براي برگزاري اين دربي پيدا نشد، مسووالن برگزاركنندهبهسراغشهرهايديگرآلمانرفتند. طبق توافقات انجامشده تاكنون ورزشگاه آرمينيا آرهنا در شهر آرمينيا بيلهفيلد با گنجايش 30 هزار نفر نهايي شده است. عالوهبر آرمينيا آرهنا، مس//ووالن برگزاركننده اين درب//ي با مديران ورزشگاه دوسلدورف نيز به توافق رسيدهاند.

ورزش//گاه دوس//لدورف يكي از مجهزترين ورزش//گاههاي حال حاضر آلمان است كه 54 ه//زار نفر گنجايش دارد اما در زمينه برگزاري دربي س//رخابيها در اين شهر هنوز ايرانيها منتظر پاسخ پليس شهر هستند. گفته ميشود رواديد كادرفني و بازيكنان و همراهان استقالل و پرسپوليس پنجشنبه هفته جاري صادر خواهد شد و طي آخرين تصميمگيريها قرار است پرسپوليسيها از كييف اوكراين راهي آلمان شوند. پيش از اين قرار بود دربي سرخابيها روز 23 تيرماه در آلمان برگزار شود اما طي آخرين تصميمگيريها اين ديدار روز يكشنبه 25 تير ساعت 22 به وقت تهران انجام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.