معماران ايراني خواستار ارزيابي خود در عرصه بينالملل

Jahan e-Sanat - - News -

رييس ايكوم ايران خبر داد برگزاري نشست آس//پك )كميته همكاريه//اي بينالمللي موزههاي منطقه آسيا و اقيانوسيه(7102 به ميزباني ايران در جلسه فوقالعاده »برد آسپك« در محل ساختمان يونسكو به تصويب رسيد.

سيداحمد محيططباطبايي با بيان اينكه پيش//نهاد ميزباني ايران براي اجالس ساالنه آس//پك در حاشيه اجالس عمومي ايكوم در پاريس و در جلسهاي كه كميته ايران با سواي آكسويرييسكميتهبينالملليموزههاداشت، مطرح ش//د و به تصويب رس//يد، اظهار كرد: اعضاي كميتههاي ملي موزهها در كشورهاي آسيا و اقيانوسيه براي برگزاري نشست آسپك 2017 در آبان سالجاري با پشتيباني منطقه آزاد چابهار و اداره كل ميراث فرهنگي استان سيستان و بلوچستان به ايران سفر ميكنند.

او يكي از محورهاي مورد بحث در نشست آسپك 2017 را به پيشنهاد كميته ملي ايران درمجمععموميميالندرسال6102 مربوط دانست و توضيح داد: اين پيشنهاد مبتني بر تش//كيل نيروي ويژه براي حفاظت از موزهها و آثار تاريخ//ي در مواقع جنگ و بحرانهاي

باستانشناسان موفق به كشف بقاياي يك ساختمان متعل//ق به قرن س//وم ميالدي زير مترو ش//هر رم ايتاليا شدند.

ب//ه گزارش گاردي//ن، حفاريها براي احداث ش//بكه جديد خطوط مترو در ش//هر رم ايتاليا به كش//ف بقاياي يك س//اختمان متعلق به قرن سوم ميالدي و همچنين اسكلت 1800 ساله و سوخته يك سگ شد كه احتماال در آتشس//وزي و متعاقب آن فروريختن اين ساختمان كشته شده است.

باستانشناسان اعالم كردند روز 23 مي و در بررسي داخلي و بينالمللي و حوادث طبيعي اس//ت كه در مجمع عمومي سال گذشته تصويب و مقرر شد در نشست آسپك در چابهار مقدمات اجرايي شدن آن مورد بحث قرار گيرد.

محيططباطبايي تاكيد كرد: اهميت اين پيش//نهاد براي آسپك به اين دليل است كه بخش قاب//ل توجهي از كش//ورهاي عضو در جنوب غربي آسيا دچار بحرانهايي از اين دست هستند و در سالهاي اخير شاهد بودهايم كه تروريسم و جنگهاي داخلي چگونه كمر به نابودي ميراث تاريخي كشورها بستهاند.

او درب//اره اهميت برگزاري اين اجالس در اي//ران گفت: ميزباني اي//ن اجالس باعث باال رفتن اعتبار بينالمللي موزهه//ا و موزهداران ايراني ميش//ود و سطح مناسبات بينالمللي فرهنگي ايران را ارتقا ميبخشد.

محيططباطبايي كه عضو هيات اجرايي آس//پك اس//ت، اعتقاد دارد: برگ//زاري اين نشس//ت در ايران ع//الوه بر ايج//اد امكان مالقات و تبادل نظر و بس//تر مناسب براي تبادالت فرهنگي، در معرفي ايران به عنوان قطب موزهداري در منطقه آسيا و اقيانوسيه موثر خواهد بود.

مشاور رييس پژوهشگاه ميراث فرهنگي تاكيد ك//رد: برگزاري اين نشس//ت در ايران در س//طح ملي نيز به ارتقاي فرهنگ موزه و موزهداري كمك ميكند و از آنجا كه يكي از اركان سازمان ميراث فرهنگي، موزهها و مسايل يك گودال با عمق 10 متري در نزديكي ديوارهاي تاريخي اوليان ش//هر رم و در جريان پروژه احداث خط مترو موفق به اين اكتشاف شدهاند.

وزير فرهنگ ايتاليا اين كشف را شبيه ويرانههاي شهر پمپئي دانست كه ساكنان آن بر اثر فوران آتشفشان كوه وزوو در سال 79 ميالدي بر اثر حرارت زياد كشته و در همانجا مدفون شدند.

متخصصان بر اين باورند كه ويرانههاي كشفشده زير مترو ش//هر رم احتماال متعلق به خانه يك نجيبزاده در نزديكي تپه »كايليان« يا سربازخانهاي است كه پيشتر بخشهاي//ي از آن در جري//ان حفاريهاي مترو كش//ف شده بود.

ش//هر رم ايتاليا داراي سيس//تم مترو محدودي است چراكه عمليات حفاري در آن همواره با كشف محوطهها و بناهاي تاريخي كهن از زيِر زميِن يكي از قديميترين و مهمترين پايتختهاي كهن جهان همراه است.

از جديدتري//ن اكتش//افات ميت//وان به كش//ف يك مربوط به آنهاس//ت، ميراث فرهنگي ايران از فضاهاي گفتوگو و تبادالت فرهنگي كه در حاشيه چنين نشس//تهايي برگزار ميشود، منتفع خواهد شد.

رييس ايكوم اي//ران همچنين از رونمايي طرح موزه بزرگ منطقه آزاد چابهار همزمان با برگزاري نشس//ت آس//پك در اين منطقه خبر داد.

همچنين 19 خرداد و در حاشيه برگزاري اجالسساالنهكميتهمشورتيايكومدرپاريس، بر تهيه ليس//ت قرمز ايران تاكيد شد و زمان اجرايي شدن آن به تصويب رسيد.

محيططباطباي//ي در اي//ن زمينه گفت: كميته ملي موزههاي ايران با همكاري كميته بينالمللي ايكوفوم و دفتر منطقهاي يونسكو در تهران، فهرست آثار در خطر ايران را تهيه ميكنند. اين فهرست كه »رد ليست« ناميده ميش//ود، به دنبال مطالعه گسترده، بررسي و طبقهبن//دي آثار فرهنگي و تاريخي ايران و ش//ناخت اين آثار در اقصي نقاط جهان تهيه ميشود.

مشاور رييس پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردش//گري در آن زم//ان درباره اهميت اين تواف//ق بيان كرد: عالوه بر ايجاد امكان شناس//ايي و رصد ميراث فرهنگي ايران در سراسر جهان، زمينه مذاكره و گفت و گو در جه//ت احقاق حق مالكيت معنوي و مادي ايران فراهم ميشود. چهارپاي//ه، دو ميز، نردههاي چوب//ي، بقاياي ديوارههاي نقاشي و تزئينشده با موزائيكهاي سرخ و سياه و سفيد اشاره كرد كه سرنخهايي براي پي بردن به نحوه زندگي و ساختمانسازي رومنها در دوره مياني امپراتوري روم در اختيار باستانشناسان و محققان قرار داده است.

باستانشناسان ميگويند آتش موجب سختترشدن برخي از اين آثار هنري شده كه همين امر حفظ آنها را با كيفيتي بيسابقه ميسر ساخته است. به دنبال خروج ايران از پلتفرم جهاني WAF مطرح شد؛

در پي بازگش//ايي مش//روط پلتفرم جهان//ي WAF براي معم//اران و معماري ايران، نامهاي مبني بر درخواس//ت جامعه معماري از مديريت WAF تنظيم شده است كه از اين مجموعه ميخواهد معماري ايران در عرصه بينالمللي مورد ارزيابي قرار گي//رد. تا به حال، بيش از 500 معمار مطرح ايراني، اين نامه را امضا كردهاند.

رضا نجفيان )معم//ار( يكي از امضاكنن//دگان اين نامه، در گفتوگو با ايلنا، درباره اين پلتفرم جهاني معماري و خواسته اصلي معماران ايران در اينباره گفت:FAW از معتبرترين فستيوالها و جوايز معماري در دنياست كه هر ساله در موضوعات و بخشهاي مختلف برگزار ميشود. پروژههايي از سراسر دنيا، با دقت و وسواس زياد و با معيارهاي حرفهاي در اين فس//تيوال رقابت ميكنند. WAF به صورت گردشي هر سال در كشوري برگزار ميشود. آخرين بار اين فستيوال در سنگاپور برگزار شد.

اي//ن معمار ادامه داد: بهخاطر تحريمهايي كه ايران در تمام زمينهها داشت، در اين زمينه هم تحريم بوديم. مخصوصا اينكه از نظر مالي هم بايد پرداختهايي از طريق بانكها انجام ميشد. س//ه دوره بود كه ايران را از ش//ركت در اين فس//تيوال محروم كرده بودند.

رضا نجفيان در پاسخ به اين سوال كه اين نامه اخير معماران ايراني در چه رابطهاي بوده، گفت: فستيوال WAF اعالم كرد كه ايران را از ليست تحريميها خارج كرده، اما چون اين خبر را وقتي اعالم كرد كه از زمان ثبت نام براي شركت در مسابقه اصلي گذش//ته بود، WAF بخش جنبي و جداگانهاي را تحت عن//وان »اي//ران« تعريف كرد كه در اين بخ//ش تنها پروژهها و معماران ايراني ميتوانند شركت داشته باشند. اين امر، خوبيها و بديهايي دارد. مزيتش اين است كه چون نام ايران و پروژههاي ايراني با عنواني مشخص در اين فستيوال حضوري مستقل دارد، به نحوي باعث تشخص معماري ما ميشود. ولي از طرفي، چون فرصت شركت در رقابت بينالمللي را از ما گرفتهاند، نميتوانيم در سطح بينالمللي سنجيده شويم. موضوع خاصي هم براي كار مشخص نكردهاند. پروژهها ميتوانند هر كاربري داشته باشند: اداري، فرهنگي، تجاري، مس//كوني ...و همين بيموضوعي نيز يكي ديگر از مشكالت كار است.

اين معمار افزود: نامه به اين خاطر اس//ت كه ايران در تمام بخشهاي اين فس//تيوال حضور داش//ته باش//د. چون تنوع در رقابتهاست كه اين فستيوالها را جذاب ميكند. عالوه بر اين، باعث ميشود معمارهاي ايراني خود را در سطح بينالمللي محك بزنند. اگر قرار باشد فقط خودمان با خودمان سنجيده شويم، از تمام امكانات اين فس//تيوالها استفاده نكردهايم؛ آن هم بدون دستهبندي مشخصي در كاربري پروژهها. مثال يك پروژه ويال با يك پروژه موزه قابل سنجش در كنار هم نيستند. اينها از نظر ماهيت تفاوتهايي دارند كه نميشود با هم مقايسه كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.