انفجار دفتر حزب جمهوري اسالمي

Jahan e-Sanat - - News -

يك روز پس از سوء قصد به جان آيتاهلل خامنهاي در ششم تيرماه ،1360 در س//اعت 20 و 30 دقيقه شامگاه روز يكشنبه هفتم تيرماه ،1360 جلسهاي در سالن اجتماعات دفتر مركزي حزب جمهوري اس//المي واقع در سرچشمه تهران برگزار شد. بح//ث روز درباره ت//ورم بود اما عدهاي از اعضا خواستند درباره انتخابات رياست جمهوري نيز صحبت شود. شهيد بهشتي سخنانش را با اين جمالت آغاز كرد: »بار ديگر نبايد اجازه دهيم استعمارگران براي ما مهرهسازي كنند و سرنوش//ت مردم ما را به بازي بگيرند «...و اين آخرين كلمات آن بزرگوار بود كه از لبان حقگوي ايشان بيرون تراويد. ناگهان انفجاري مهيب روي داد و در كمتر از ثانيهاي، از سالن اجتماعات حزب جمهوري اسالمي جز تلي از خاك، چيزي نماند. فاجعه انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسالمي در تهران و شهادت مظلومانه27 تنازبرجستگانونيروهاياليقوكارآمدانقالبو در راس آنها شهيد مظلوم آيتاهلل بهشتي از سوي سازمان جهنمي منافقين، عكسالعمل استكبار جهاني و عوامل داخلي آنها در قبال بركناريبنيصدرخائنوحذفضدانقالبازصحنهسياسيكشور توسط مسووالن نظام اسالمي بود. عوامل اين جنايت بزرگ معتقد بودند كه در اثر كشتار مسووالن عاليرتبه، اوضاع كشور به هم ميريزد و انقالب اسالمي از بين خواهد رفت ولي به كوري چشم دشمن، انقالب ما پايدارتر شد و هيچگونه تزلزلي در اركان نظام به وجود نيامد. در انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسالمي عالوه بر آيتاهلل بهش//تي، تعداد زي//ادي از وزراي كابينه و نيز نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به شهادت رسيدند. حضرت امامخميني)ره( پس از اين حادثه فرمودند: »ملت ايران در اين واقعه، 72 نفر به عدد شهداي كربال را از دست داد. بهشتي خار در چشم دشمنان اسالم بود.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.