بچهبازي درنياوريد!

Jahan e-Sanat - - News -

هومن جعفري- يك//ي از خوبيهاي ما اين اس//ت كه جميعا اجمعين آزادي بيان را به مرزهايي رساندهايم كه در آن در روز روشن و در وس//ط خيابان و به هر مناس//بتي بر سر رييسجمهور بند ميكنيم! شعر ميخوانيم، رييسجمهور را ميزنيم. تظاهرات برپا ميكنيم، رييسجمهور را ميزنيم. كودكستان افتتاح ميكنيم، رييسجمهور را ميزنيم. بعيد نيس//ت پسفردا به صورت خودجوش س//فارت ايران در كشورهايمنطقهراخودماندراعتراضبهرييسجمهورخودمان اشغال كنيم! آدم ياد فصل پنجم سريال خانه پوشالي ميافتد كه آندروود انتخابات رياستجمهوري را باخته اما به لطايفالحيل دارد زور ميزند سر قدرت بماند و مدام هر چه كلك بلد است را رو ميكند. دوستان هم انتخابات را باختهاند كلي هم شعار دادهاند كه ما به نتيجه انتخابات تمكين كرديم بعد از هر راهي كه بلدند يك چوبي الي چرخ دولت ميگذارند. طرف آمده از منبر نماز عيد فطر دارد به رييسجمهور متلك مياندازد. بعد تازه كلي هم سر ما منت ميگذارند كه شما خودتان با محمود اعظم همين كارها را كرديد! يعني ما عليه محمود اعظم از نماز عيد فطر هم مايه گذاش//تيم؟ ما زمان محمود اعظم كجا اين همه قدرت و بودجه و دس//تگاه و نيرو و امكانات داشتيم؟ تازه جالبش اينجاست كه خودتان در همين دو سه ماهي كه استاد نهي شدند اما در نهايت اعتماد به نفس تشريف آورديد وسط به اندازه همه هشت سال اصالحطلبها طرف را زديد! حاال منتش را هم سر ما ميگذاريد! تكليف آدم را مشخص كنيد. اگر قرار است تا دوازده سال آينده از اين بازيها در بياوريد و هر روز به روحاني و سپس جهانگيري )رييسجمهور بعدي( يك شوك جديد وارد كنيد كالهمان تو هم ميرودها! انتخابات را باختيد، بچه بازي در نياوريد. دفعه بعدي راي از بيس//ت و سه ميليون ميرود باالترها!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.