حكم نبش قبر سالوادور دالي

Jahan e-Sanat - - News -

حك//م نب//ش قب//ر س//الوادور دالي در پرونده مربوط به پيالر آبل، يك زن اسپانيايي صادر شده كه ادعا ك//رده فرزند اين هنرمند است.

دادگاهي در مادريد، پايتخت اسپانيا در يك پرونده مربوط به تعيين هويت پدر، دستور به نبش قبر سالوادور دالي، نقاش مشهور داده است تا دياناي او آزمايش شود. آبل ادعا ميكند كه دالي در س//ال 1955 با يك خدمتكار رابطه داشته و او محصول اين ارتباط است. قاضي دادگاه در توجيه حكم خود گفت كه هيچ شيء يا پسماندهاي متعلق به سالوادور دالي كه داراي ويژگيهاي بيولوژيكي او باشد باقي نمانده است كه بتوان روي آن آزمايش دياناي انج//ام داد. به همين دلي//ل او حكم به نبش قبر اين نقاش مشهور داده است. سالوادور دالي، هنرمند سوررئاليست در سال 1989 در 85 سالگي درگذشت. او در زادگاه خود، فيگرس در شمال شرق كاتالونيا دفن شده است. ماريا پيالر آبل مارتينز كه فالگير است در 2015 ادعاي فرزندي دالي را مطرح كرد. او گفت كه مادرش براي خانوادهاي كار ميكرد كه مدتي همسايه اين نقاش در كاداكس بودند. در آن زمان دالي با همسرش گاال زندگي ميكرد. اين زوج هيچگاه صاحب فرزند نشدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.