»بمب« معادي در هفته پاياني فيلمبرداري

Jahan e-Sanat - - News -

دومين فيلم سينمايي معادي نيمه ارديبهشتماه در شرق تهران كليد خورد كه اين روزها گروه با نزديك شدن به پايان كار مشغول فيلمبرداري سكانسهاي موشكباران هستند تا پرونده فيلمبرداري را ببندند و مراحل فني پس از توليد را پيش ببرند. بهرام دهقاني، تدوينگر اين فيلم هم بهطور همزمان مش//غول تدوين فيلم اس//ت. معادي قصد دارد تازهترين ساخته خود را براي جشنواره فيلم فجر امسال آماده كند.

داستان اين فيلم با حال و هواي موشكباران تهران در سال 1366 روايت ميش//ود و فيلمنامه آن هم مانند اثر قبلي اين كارگردان توسط خود معادي نوشته شده است.

فيلمنامه فيلم سينمايي بمب جايزه بهترين فيلمنامه را از جشنواره سه سال پيش آسياپاسفيك دريافت كرده است.

معادي در اين فيلم عالوه بر كارگرداني، به عنوان بازيگر هم جلوي دوربين محمود كالري كه مديريت فيلمبرداري اين فيلم را برعهده داشته، رفته است.

در اين فيلم، پيمان مع//ادي، ليال حاتمي، حبيب رضايي، سيامكانصاري،سيامكصفري،بهادرمالكيپور،رامينپورايمان، معصومه قاسمي پور، صبا گرگينپور و شهروز آقاييپور ايفاي نقش كردند. ارشيا عبداللهي، نيوشا جهاني و باران معادي هم به عنوان بازيگران كودك اين فيلم سينمايي هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.