توصيههایي به دکتر روحاني

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دکتر صالحالدین هرسني*

دكتر حسن روحاني ب//ا آراي قاب//ل توجه و معناداريپيروزانتخابات رياستجمهوري شد و قرار است براي بار دوم س//كان هدايت پاستور را برعهده گيرد. اين انتخاب معنادار نشانگر آن است كه دكتر روحاني رسالتي را كه به دوش گرفته، بايد به س//رانجام قابل قبولي برساند. در اين ارتباط به نظر ميرس//د كه او براي به سرانجام رساندن رسالت خطير خود مصون از برخي مخاطرات و كارافزاييهاي جريان رقيب نيست.بنابراينوظيفهدارددرراستايضروريات و اولويته//اي دور دوم ص//دارت در پاس//تور برخي راهبردهاي حمايتي را براي مصونيت از مخاطرات و پيش بردن برنامهها بهكار بندد.در اين راستا اولين نكته درخور توجه پيشروي دكتر روحاني در ارتباط با آرايي اس//ت كه به سبد راي ايشان ريخته شده است. بدون ترديد انتخ//اب او آن هم با آن ميزان آرا به اين معنا نيست كه نوع عملكردش در دور اول بينقص بودهاست.واقعيتآناستكهرويكردهايدكتر روحاني نيز همانند همه دولتهاي قبل مبرا از عيب نبود. مهمترين نشانه براي اثبات اين ادعا هم ميزان تقريبا قابل توجه آرايي است كه به سبد رقيب ايشان ريخته شد. حال با مشاركت معن//يداري كه براي انتخاب او صورت گرفته است، بايد براي تداوم اميد در رفع آن عيب و نقصهاي غيرقابل انكار تالش كند.

نكته درخور توجه ديگر دغدغهاي است كه دكتر روحاني بايد به مقوله اقتصاد نشان دهد به اينمعنيكهباراهبردهايجديدياقتصادبيمار كش//ور را سامان تازهاي دهد. مردم از وضعيت اقتصاد فعلي كشور رضايت ندارند. در اين ارتباط ركود و بيكاري مش//كالتي جدي و اساسي در عرصهاقتصاداستكهغيرازداشتنعزميراسخ مبني بر ايجاد تحوالت بنيادي به عبارت ديگر با نگاه به بخش خصوصي و كوتاه كردن دست رانتخواران، امكانپذير نخواهد بود.

نكته با اهميت ديگر در ارتباط با تش//كيل كابينه اين است كه به زودي بايد او را در اجراي سياست اعالمي ياري دهند. در اين ارتباط دكتر روحاني بايد دقت و وسواس الزم را در انتخاب به خرج دهد. اين تاكيد بر وسواس و دقت به آن جهت است كه دور دوم او در پاستور حضور سرنوشتسازي است و بدون ترديد مقبوليت و مشروعيت سياس//ي او در پيگيري و برآورده كردن وعدهها رقم ميخورد. واقعيت آن است كه حاشيهسازي برخي وزراي دور اول كابينه او كمتر از حاشيهسازيهاي مخالفان او نبود.

حال ضرورت دارد كه با انتخابهاي درس//ت و بيش//تر به جهت جلوگيري از تكرار آن مصائب به آن حواش//ي پايان دهد.مهمترين نكته استراتژيكي ك//ه نبايد دكتر روحاني از آن غافل باش//د، تنظيم سياس//تهاي اجرايي خود با سياستهاي تقنيني و قضايي و كالن كشور است. محققا اين تنظيم به معناي عقبنشيني از برخي مواضع دولت نيست و نزد حاميان نميتواند نش//انهاي براي فرار از تحقق وعدهها باشد. حاميان دولت نيز ميدانند كه هرگونه اختالف راهبرد با سياستهاي تقنيني و قضايي و كالن كش//ور مسير برنامههاي دولت را ناهموار و با مشكل مواجه ميسازد. براي نمونه ضرورتي ندارد كه دكتر روحاني بخواهد به شيوه جدلي با مراكز اصلي تصميمگيري روي آورد. اين محاجه موجب اتالف وقت و تحليل رفتن انگيزههايي است كه او اجراي آن را به مردم نويد داده است. مسلم است كه اصرار دكتر روحاني دايره مخالفتها را تنگتر ميكند و موجب تاخر در تحقق وعدهها و برنامهها ميشود.

* مدرس علوم سیاسي و روابط بینالملل

S.Harsani.k@gmail.com

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.