الگوسازي براي ادبيات گفتماني

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - * فعال سیاسي اصولگرا

امیررضاواعظيآشتیاني* امروز بايد تجديدنظري اساس//ي از س//وي فعاالن سياس//ي در گفتمان و ادبيات سياسي كش//ور صورت گيرد. متاس//فانه نيروهاي سياسي در عرصه كنش از يك گفتمان سازنده و اثرگذار غافل ش//دند و جامعه بيشتر به سمت بداخالقيهاي سياس//ي پيش ميرود. اگ//ر بپذيريم كه در يك كش//ور با چارچ//وب آموزههاي ديني و اسالمي زندگي ميكنيم و از غرب الگو نگيريم، نخستين قدم را برداشتهايم. در گفتمان غرب اتفاقات ناميمون زيادي رخ ميدهد. بارها ديدهايم كه فعاالن سياسي كشور از ادبيات و گفتمانهايي استفاده ميكنند.

نبايد هرچه غربيها انجام ميدهند، عينا اجرا كنيم. متاسفانه حتي بداخالقي سياسي را از غربيها ياد گرفتهايم. چرا نميخواهيم به س//مت و س//ويي برويم كه ادبيات سياسي مبتني بر اخالق را پايهگذاري كنيم؟ در گفتمانها و اختالف ديدگاههاي موجود بين جناحها از اين ادبيات بهره بگيريم. متاسفانه ميبينيم كه بيشتر رفتارهاي ما آميخته با كنايه و توهين اس//ت. حتي گاهي اوقات ادبيات ما آميخته به تهمت ميش//ود. اين گفتمان در كشور بايد تغيير ادبيات دهد.

در اي//ن امر نيازمند بسترس//ازي و فرهنگ جديد هس//تيم. ايكاش در مناظ//رهاي كه براي انتخابات رياس//تجمهوري 96 انجام ش//د، هم//ه كانديداها در گفتمان خ//ود از ادبيات بهتري استفاده ميكردند؛ ادبياتي كه ميتوانست براي ديگر مسووالن كشور الگو شود. گروههاي سياسي ميتوانستند از ادبياتي جديد به//ره گيرند. ايكاش در اي//ن مناظره از يك گفتمان مبتني بر اخ//الق پردهبرداري ميكرديم و آن را براي سياس//تورزي در آينده الگوس//ازي ميكرديم اما اي//ن اتفاق نيفتاد و ما همچنان در گفتمانهايمان دور باطل ميزنيم. اگر بناست گفتمان تغيير كند چه خوب بود از چنين فرصتي براي چگونه گفتمان كردن استفاده ميكرديم.

وقتي در مناظرههاي رياس//تجمهوري با چالشهاي اخالقي مواجه ميش//ويم، چگونه انتظار داريم گروهه//ا و احزاب بتوانند يكديگ//ر را تحمل كنند. همچنين برخي از گروههاي سياس//ي نگاههايي ندارند كه بتوان با آنها گفتماني س//ازنده انجام داد. آنها پ//ا را به عرصههايي ميگذارن//د كه راه گفتمان منطقي و اصولي را ميبندند.

البته تضارب افكار بايد در جامعه وجود داش//ته باش//د اما بايد در نهايت به منافع ملي كشور و اقتدار نظام منجر شود. نه اينكه گفتماني را پيش ببريم كه تيش//ه به ريشه نظام بزند. اين دسته گفتمانها قابل گفتوگو و مذاكره نيستند.

در عي//ن حال تفكراتي ميتوانند در قالب منطقي قرار بگيرند و با يكديگر مذاكراتي داش//ته باشند كه بتوانند يكديگر را تحمل كنند. مشكل مهم ما اين است كه نميتوانيم تفكر مخالف را تحمل كنيم. ش//ايد بخشي از اين امر به گروهها و افرادي برميگردد كه تيشه به ريشه نظام ميزنند. اين رفتار را نميتوان تحمل كرد. اگر ميخواهيم يك گفتمان سازنده داشته باشيم بايد به منافع ملي و اقتدار نظام توجه كنيم. س//عي نكنيم با حرمتشكني و تحقير كردن براي جناحها راي جمع كنيم. بايد ادبيات مناسب فارغ از بداخالقي داشته باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.