آزمونیکطرحشکستخورده!

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

با اينكه طرح كارت اعتباري كاال به عنوان طرحي براي ايجاد رونق در بازار نتوانست موفقيت مورد انتظار را براي تشويق مردم به خريد كاالهاي داخلي به دست بياورد اما بار ديگر در سال جديد، زمزمههايي در مورد احياي نوع جديدي از آن مطرح ميشود. همچنين طبق گفته مسووالن وزارت صنعت، معدن و تجارت، اين طرح تا يك ماه آينده كليد خواهد خورد. اين در حالي است كه پس از اعالم اين خبر، برخي از كارشناسان واكنشهاي متفاوتي را نسبت به آن نشان دادهاند. به عنوان مثال عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس چندي پيش در اين مورد گفت: بانك مركزي و بانكهاي عامل در اجراي طرح كارتهاي اعتباري خريد كاالي ايراني قصورميكنند.ازاينروباحركتالكپشتيبانكهاوبانكمركزيبراياعطايتسهيالتتوليد، نميتوان انتظار اجراي تمديد طرح كارتهاي اعتباري خريد كاالي ايراني را داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.