یارگیری ایران در اروپا

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه سياس/ي- همزمان ب//ا اوجگيري تحري//كات آمريكاييها عليه اي//ران وزير امور خارجه كشورمان راهي اروپا شده تا دوستان و همكاران اروپايي ايران را براي ايستادگي هرچه بيشتر در مقابل آمريكاييها ترغيب كند. اين دور از سفر محمد جواد ظريف از آلمان )نزديكترين ش//ريك اروپايي ته//ران( آغاز ش//ده و ظريف سهشنبه گذش//ته در ديدار با مقامات مختلف آلمان//ي از زحمتهاي برلين در م//ورد تداوم اجراي برجام و تمديد تعليق ايران از ليست سياه FATF تشكر كرد. ناظران مسايل ديپلماتيك درباره اين سفر ظريف به اروپا ميگويند درست هنگامي كه كاخ سفيد، كنگره و سنا براي وارد آوردن فشار بيشتر عليه تهران به توافق رسيده و قص//د دارند با تقويت اين فش//ار، ايران را به كاهش حضور در مناس//بات منطقهاي و ايفاي نقش پايينتر و كمت//ر در تحوالت خاورميانه وادار كنند، ديپلماسي ايران براي بازي با كارت اروپا در مقابل واشنگتن شدت يافته است. در اين تالشها، تهران قصد دارد جايگاه ارشد نظامي و ابتكار عمل در موضوع سوريه را همچنان در اردوگاه خود حفظ كند و محور تهران – مسكو كه بس//ياري از وقايع س//وريه و منجمله حفظ بشار اسد در قدرت را رقم زده يا مديريت كرده را مسلط بر اوضاع نگه دارد.

ميتوان چنين ارزيابي كرد كه ظريف در اين سفر به دنبال تقويت همكاري با اروپاست تا در پرتو آن سختگيريهاي تمديد شده يا در دست تمديد اياالت متحده را بياثر كند. ايران همچنين نيمنگاهي به رقيب منطقهاي خود، عربس//تان س//عودي دارد و اكن//ون كه ري//اض با دالرهاي نفتي غول چراغش را بيرون كشيده، تهران نيز ميخواهد با تدابير گوناگون به يارگيري از اروپا برخي//زد تا برگرداندن غول به داخل چراغ جادو را امكانپذير كند.

از اينروس//ت ك//ه ظري//ف در افتتاحي//ه كنفران//س ش//وراي روابط خارج//ي اروپا در برلي//ن ضمن تاكيد بر اينكه خريد س//الح به معياري براي تشخيص تروريست تبديل شده اس//ت، افزود: در خاورميانه ميشود امنيت را خريداري كرد. محمدجواد ظريف، وزير خارجه كشورمان در كنفرانس شوراي روابط خارجي اروپا در بخش//ي از سخنانش گفت: زماني كه سياست خارجي به كااليي براي فروش تبديل ميش//ود، خريد تجهيزات نظامي معيار شما براي تشخيص تروريسم از غيرتروريسم خواهد شد. وي افزود: شما ميدانيد كه يك كشور در حال حمايت از تروريسم بوده و اكنون آنها يك قرارداد 12 ميليارد دالري براي خريد تجهيزات نظامي )زيبا( امضا كردهاند و به يكباره موضع خود را به عنوان يك متحد از سر گرفتند و اين موضوع باعث ميشود كه چنين پنداشته شود، امنيت را ميتوان از بيرون منطقه خريداري كرد و اينكه امنيت را ميتوان با خريد س//الحهاي بيشتر نظامي تامين كرد. آلمانازبرجامحمايتميكند پس از اين س//خنان بود كه ظريف با وزير دارايي آلمان گفتوگو و بر تقويت همكاريهاي اقتصادي دو كشور تاكيد كرد. ظريف البته در ادامه س//فر خود با فرانك والتر اش//تاينماير، رييسجمهور اين كشور ديدار داشت و با وزير امورخارجه آلمان در يك كنفرانس مش//ترك مطبوعاتي در برلين شركت كرد. محمدجواد ظريف در اين نشست مطبوعاتي با بيان اينكه ايران و آلمان از روابط ديرينه مبتني بر اعتماد و منافع مشترك برخوردارند و اين رابطه دهها سال ادامه داشته است، تصريح كرد: امروز پس از رفع تحريمهاي ناعادالنه كه دولت آلمان هم نقش بس//يار مهمي در رفع آن داشت، دوباره ش//اهد افزايش مناس//بات اقتصادي ميان دو كش//ور هس//تيم. وزير امور خارجه كشورمان افزود: در جريان سفرم به آلمان گفتوگوهاي بسيار خوبي با مقامات آلماني صورت گرفت و هم مقام//ات آلمان و هم صاحبان صنايع اين كشور اراده الزم براي گسترش روابط با ايران را دارند و ما نيز عالقهمنديم از امكانات اقتصادي و بانكي اين كش//ور اس//تفاده كني//م. ظريف در اين نشس//ت مطبوعات//ي تاكيد كرد: ايران كشوري امن در منطقهاي است كه از بيثباتي و تروريس//م رنج ميبرد و توانس//ته كش//وري مردمس//االر داش//ته باشد كه ش//ريك خوبي براي آلمان اس//ت. زيگمار گابريل نيز در اين كنفرانس مطبوعاتي تصريح كرد: ايران كشور قوي و بزرگي است و روحاني به مردم ايران قول بهبود و رونق بيشتر وضعيت اقتصادي كشور را داده است. وي با بيان اينكه آلمان از گسترش همكاريهاي دوجانبه با ايران در همه زمينهها استقبال ميكند، خاطرنش//ان كرد: اميدوارم ايران شرايط را براي سرمايهگذاري بهتر كند و موفق شود منازعات و اختالفات را در منطقه كاهش دهد. اميدواريم روابط ايران با كشورهاي همسايه خود هم گسترش يابد و در منازعات عراق، سوريه و منازعه اسراييل و فلسطين هم به نقش مثب//ت خود ادامه دهد و به موفقيت برسد. وزير امور خارجه آلمان با بيان اينكه ما در مذاكراتم//ان درباره اختالفنظرهاي خود از جمله موضوع اسراييل هم صحبت كرديم، گفت: برخي ادعا ميكنند ايران برجام را اجرا نكرده ولي گزارش//ات آژانس برعكس اس//ت. آلم//ان از برج//ام حمايت ك//رده و ما از همه طرفه//ا ميخواهيم كه از اين توافق حمايت كرده و آن را زير سوال نبرند.

جلس/ه ظريف با مس/ووالن ايتاليايي درباره برجام

ظريف در ادامه فعاليتهاي ديپلماسي ايران، بامداد ديروز به دعوت دولت ايتاليا براي ديدار با مقاماتاينكشورازبرلينبهرمسفركرد. ظريف پس از شركت در نشست شوراي اروپايي روابط خارجي در رم كه پشت درهاي بسته و با حضور شخصيتهاي سياسي و تجاري ايتاليا برگزار شد، گفت: جلسه بسيار خوبي با مسووالن عاليرتبه ايتالياي//ي، صاحبان صنايع، اصحاب انديش//ه و گروههاي فكري ايتاليا داشتيم.

وزي//ر امور خارجه اي//ران درباره محور اين گفتوگوها نيز گفت: در اين نشست موضوعات مختلفي درباره مسايل كنوني منطقه، اوضاع برجام و نقش//ي كه اتحادي//ه اروپا ميتواند در ادامه برجام و همكاري با جمهوري اس//المي ايران و در بحث منطقه ايفا كند، مطرح ش//د. س//وال و جوابهاي خوبي نيز صورت گرفت و فكر ميكنم چنين جلساتي بتواند ديدگاهها را به هم نزديك كند، اين براي شرايط كنوني ما در منطقه كه ش//رايط بس//يار حساسي است، ضروري است.

ظريفهمچنيندراينسفرباپائولوجنتليوني، نخس//توزير، الئورا بولدرين//ي، رييس مجلس نمايندگان و آنجلينو الفانو، وزير امور خارجه ايتاليا ديدار و درباره توسعه مناسبات دوجانبه و مسايل مهم منطقهاي و بينالمللي گفتوگو كرد.

واكن/ش وزارت ام/ور خارجه به بيانيه ضدايراني پارلمان اتحاديه اروپا

ب//ا وجود آنكه ظريف در اروپا در حال رايزني ب//راي افزايش روابط ايران با اروپاس//ت، پارلمان اتحاديه اروپا در جديدترين اقدام خود در بيانيهاي ايران را به نقض حقوق بش//ر متهم كرده است. براس//اس اعالم ژرار دپ//رس، نماينده بلژيك در پارلمان اروپا، 265 نماينده اين پارلمان بيانيهاي را امضا كردهاند كه در آن ايران به نقض حقوق بشر متهم شده است. سخنگوي وزارت امور خارجه در واكنش به صدور بيانيه ضد حقوق بشري برخي از اعضاي پارلمان اروپا عليه جمهوري اس//المي ايران اظهار داشت: تعداد محدودي از نمايندگان پارلمان اروپا كه به ارتباط با برخي گروههاي معاند وگروهكمنافقينمشهورهستند،تالشداشتهاند با سوءاستفاده از موقعيت خود ادعاهاي غيرواقعي درباره وضعيت حقوق بش//ر در اي//ران را مطرح كنند. قاسميافزود:گروهكتروريستيمنافقين نيز در ادامه اقدامات مشابه و آمارسازيهاي قبلي خود و در يك اقدام مزورانه، همچون هميش//ه و گذشته اسامي برخي از نمايندگان پارلمان اروپا را به عنوان حامي بيانيه فوقالذكر و بدون اطالع و امضاي آنان منتشر كرده است. اين در حالي است كه بسياري از نمايندگان فعال و آشنا به مسايل ايران و منطقه در پارلمان اروپا به سبب آگاهي از ماهيت اين اقدام غيرحرفهاي و غيراخالقي همواره از همراهي با آن سر باز زدهاند. سخنگوي وزارت امور خارجه تصريح كرد: ما اين اقدام را تالشي براي تاثيرگذاريبرفرآيندتعامل،همكاريوروابطروبه رشد جمهوري اسالمي ايران و كشورهاي اروپايي كه آثار بسيار سازنده و مثبتي در همه زمينهها براي طرفين داشته است، ميدانيم. قاسمي تاكيد كرد: جمهوري اسالمي ايران ضمن محكوم كردن اينگونه ترفندهاي رواني و تبليغاتي، معتقد به تعامل سازنده و مبتني بر احترام متقابل با اتحاديه اروپادرهمهزمينههايموردعالقهطرفينازجمله موضوعاتيمانندچگونگيگسترشهمكاريهاي دوجانبه، مسايل زيستمحيطي، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با تروريسم، قاچاق انسان و جنايات سازمانيافته، حقوق بشر و ديگر موضوعات مبتال به جامعه جهاني است و اعتقاد دارد صدور اينگونه بيانيههاي بياساس و بياعتبار، جايگاه و منزلت پارلمان اروپا را خدشهدار ميكند. از اين رو انتظار دارد نمايندگان پارلمان اروپا با حساس//يتهاي الزم در قبال اينگونه بيانيهها با تفكر و دقت الزم و ضمن كنكاش با طراحان و تهيهكنندگان آن برخوردكنند. سخنگويوزارتامورخارجهاضافه كرد: بدون ترديد هر گونه تالش براي قبوالندن ارزشهاي خاص يك كش//ور يا منطقه به ساير جوامع با فرهنگها، آداب و سنن متفاوت، تالشي در جهت رجعت به پارادايمهاي كهنه و منسوخ در روابط بينالمللي است. ما چنين ادعاهايي را كه مبتني بر فريبكاري، فرضيات ناصحيح و ناآگاهانه است، فاقد هر گونه اعتبار و ارزش تلقي ميكنيم. قاسميهمچنينباتاكيدبرعزمجمهورياسالمي ايران در مبارزه با پديده ش//وم تروريس//م افزود: جمهوري اسالمي ايران در راستاي محو ريشههاي تروريسم، ناامني و بيثباتي در منطقه، هيچگونه ش//كي به خود راه نداده و با تمام قوت و توان با اين پديده زشت و نفرتانگيز مبارزه خواهد كرد. در اين رابطه اقدامات بجا و موثر نيروهاي مسلح جمهوري اس//المي ايران به ويژه سپاه پاسداران انقالب اس//المي در مبارزه بيامان با جريانهاي تكفيري و تروريس//تي منطقه ب//دون توجه به ياوهگوييهاي حاميان تروريستهاي جنايتكار تداوم خواهد يافت. سخنگوي وزارت امور خارجه در واكنش به تصميم اخير دادگاه عالي آمريكا در تاييد ايجاد محدوديت براي ورود شهروندان شش كشور اسالمي به آمريكا گفت: جاي تاسف است كه دولت آمريكا به داليل كوتهبينانه اقتصادي و تجاري، چش//م خود را بر مسببان اصلي اقدامات تروريستي در آمريكا بسته است و آشكارا آدرس غلط ميدهد. بهرام قاس//مي افزود: اين تصميم دادگاه عالي اگرچه موقتي اس//ت و در ماه اكتبر س//الجاري ميالدي مورد بازنگري قرار ميگيرد اما در عين حال برخالف ادعاي دولتمردان آمريكا، نشاندهندهتصميمحاكميتآنكشوردربرخورد تبعيضآميزبامسلمانانونگاهغيرمنصفانهنسبت ب//ه آنان اس//ت. س//خنگوي وزارت امور خارجه كشورمان اظهار داشت: در حالي كه اكثريت قريب به اتفاق مسلمانان مقيم آمريكا و مسلماناني كه به آن كشور سفر ميكنند از جمله ايرانيان، به گواه تاريخ،فرهنگوتمدنخودقانونمدار،مسالمتجو و گريزان از افراط و خشونت بوده و هستند، نگاه حاكمان آمريكا به آنان همواره با بدبيني، توهين و تحقيرهمراهبودهاست.مواضعرييسجمهورآمريكا چه در دوران مبارزه انتخاباتي و چه بعد از رسيدن بهقدرتيكنمونهازاينبرخوردتوهينآميزاست. قاسميتصريحكرد:جمهورياسالميايرانضمن بررس//ي دقيق تصميم اخير دادگاه عالي آمريكا، اقدامات متقابل و متناس//ب خود را در اين زمينه انجام خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.