مجلس به اجراي توافقات تهران-سئول كمك ميكند

Jahan e-Sanat - - News - پارلمان

گروه سياسي- رييس مجلس شوراي اسالمي در ادامه سفر خود در كرهجنوبي با نخستوزير و رييس مجلس اين كشور ديدار و بر آغاز مجدد همكاريهاي اقتصادي و سياسي ميان سئول و تهران تاكيد كرد. علي الريجاني در ديدار با لي ناك يون، نخستوزير كرهجنوبي با مروري بر مناسبات رو به رشد دو كشور از توسعه همهجانبه همكاريها ابراز خرسندي كرد. رييس مجلس ش//وراي اسالمي گفت: همكاري ايران و كرهجنوبي در حوزههاي متنوع اقتصادي شروعي مجدد در احياي روابط بين دو كشور است. الريجاني با اشاره به شروع برنامه پنج ساله جديد در جمهوري اسالمي ايران اين مرحله را براي توسعه همكاري در حوزههاي متنوع اقتصادي، بازرگاني، بانكي، انرژي، محيط زيست، ريلي و توريسم شروع مجدد در احياي روابط خواند. وي با اشاره به رفع موانع بانكي و تجاري در مناس//بات ايران و برخي كش//ورهاي اروپايي بر ضرورت تسهيل روابط بانكي و تجاري دو كشور تاكيد كرد. همچنين الريجاني آمادگي جمهوري اسالمي ايران را براي سرمايهگذاري كرهجنوب//ي در حوزههاي نف//ت و گاز اعالم و تاكيد كرد كه مجلس شوراي اسالمي ايران از ظرفيت خود براي كمك به اجراي توافقاتي كه بين تهران و سئول به امضا رسيده، استفاده خواهد كرد. در اين ديدار لي ناك يون بر آمادگي كرهجنوبي بر توسعه و تحكيم روابط دو كشور اشاره كرد و افزود: آمادگي داريم با توجه به ظرفيت متنوع در حوزههاي مختلف، همكاري با ايران را ارتقا بخشيم. نخستوزير كرهجنوبي ضمن تشريح پيشرفت كرهجنوبي در حوزه تكنولوژي و صنعت خودرو بر تبادل تجارب در حوزههاي پيشرفت دو كشور اشاره كرد. لي ناك يون توريس//ت ايراني را داراي فرهنگ غني و ثروتمند خواند و از تقويت همكاري در اين بخش اس//تقبال كرد و بر تالش جهت تسهيل همكاريهاي اقتصادي و بازرگاني تاكيد كرد. وي ضمن تمجيد از سيس//تم انتخاباتي دقيق و روشن در جمهوري اسالمي ايران، دموكراسي در جمهوري اسالمي ايران را ستود.

علي الريجاني در آغاز مذاكرات رسمي دوجانبه با همتاي كرهجنوبي خود از اداره مناس//ب نشست بينالمللي روساي مجالس آسيا و اروپا تشكر و بر اهميت ساماندهي همكاريهاي اقتصادي، بازرگاني، گمركي و مالي كشورهاي حوزه اوراسيا تاكيد كرد. رييس مجلس ش//وراي اسالمي در اين گفتوگو آمادگي گروه دوس//تي پارلماني و كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسالمي را براي تقويت روابط موجود مورد تاكيد قرار داد. چونگ سي كيون، رييس مجلس ملي كرهجنوبي نيز در اين ديدار روابط دو كشور را رو به پيشرفت خواند و افزود: روابط پارلماني تقويت كننده و مكمل روابط بخشهاي دولتي و خصوصي دو كشور است.

وي آمادگي كشورش را براي همكاري با ايران در حوزههاي انرژي، نفت، گاز و پتروشيمي، انرژيهاي پاك و خودروسازي م//ورد تاكيد ق//رار داد و افزود: ما هم عقي//ده داريم كه رفع موانع و تس//هيل صدور رواديد و برقراري پرواز مستقيم بين دو كش//ور زيربناي توسعه همكاريهاي تجاري و اقتصادي دو كشور است.

رييس مجلس كرهجنوبي در پاسخ به دعوت علي الريجاني، آمادگي خود را براي سفر به تهران ابراز داشت و گفت: پيشنهاد ميكنم هر سال در تهران و سئول به نوبت ديدار داشته باشيم. در پايان اين ديدار ضمن تاكيد طرفين بر ضرورت تمركز بر راهحل سياسي و مذاكره در بحرانهاي منطقهاي از جمله در قبال كره شمالي، سوريه، يمن و ليبي خطر فزاينده رشد و سرايت تروريسم به شرق آسيا و از جمله فيليپين مورد توجه قرار گرفت و بر اهميت رايزنيها و مقابله جدي با تروريس//م تاكيد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.