گرمای باالی 45 درجه در 9 استان كشور

Jahan e-Sanat - - News - دولت

هي//ات دولت با هدف مديريت مصرف برق در تابس//تان به استانداران 9 استان كه شهرهاي زيرمجموعه آنها، دماي باالت//ر از 45 درجه دارند، اين اختيار را داد كه س//اعات كار فعاليت دس//تگاههاي اجرايي در اس//تانهاي خود را تغيير دهن//د. به گزارش پايگاه اطالعرس//اني دولت، اعضاي هيات دولت در جلس//ه ديروز خود با توجه به گرماي بيش از حد هوا و لزوم مديريت مصرف برق توسط ادارات دولتي، بانكها، ش//هرداريها و نهادهاي عمومي غيردولتي، براي گذر از اوج مصرف در تابس//تان سالجاري، با جابهجايي ساعات كار به منظور استفاده از تمام ظرفيتهاي دستگاههاي اجرايي براي بهينهسازي مصرف انرژي موافقت كرد.

ب//ه موجب اين تصمي//م، دولت به اس//تانداران در تمام شهرهاي استانهاي هرمزگان، خوزستان، بوشهر و سيستان و بلوچستان و نيز در شهرهايي از استانهاي كرمان، فارس، يزد، ايالم و سمنان كه دماي باالتر از 45 درجه دارند، اختيار داد بنا بر تشخيص شركتهاي توزيع نيروي برق، ساعات شروع و پايان كار ادارهها و دستگاههاي مشمول را به ساعت ‪6: 30‬ تا ‪13: 30‬ تغيير دهند.

هي//ات وزيران همچنين كليه وزارتخانهها، موسس//ات و ش//ركتهاي دولتي، بانكها، ش//هرداريها و ساير نهادهاي عمومي غيردولتي و بنگاههاي توليدي را مكلف كرد نسبت به توليد برق با استفاده از مولدهاي اضطراري خود در ساعات 12 تا 16 در ماههاي تير و مرداد اقدام كنند. دستگاههاي مذكور همچنين موظف شدند در فصل تابستان به نحوي در مصرف انرژي برق مديريت كنند كه مصرف آنها نسبت به مدت مشابه سالقبلحداقل01درصدكاهشيافتهوبهمنظورمديريت برق مصرفي تجهيزات سرمايشي، دماي محيط كار حداقل52 درجه سانتيگراد تنظيم و سيستمهاي سرمايشي و روشنايي پس از پايان وقت اداري خاموش شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.