گزارش كميته پيگيري حادثه تروريستي به هياترييسه مجلس ميرود

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- عضو هياترييس//ه مجلس ش//وراي اس//المي گفت: گزارش كميته پيگيري حادثه تروريس//تي مجلس بناست يكشنبه هفته آينده به هياترييسه مجلس ارائه و تصميم الزم گرفته شود. اكبر رنجبرزاده اظهار داشت: چندي پيش كميته پيگيري حادثه تروريستي مجلس در هياترييسه مجلس شوراي اسالمي تشكيل شد، احمد اميرآبادي و بهروز نعمتي اعضاي اين كميته هستند و محمد آشوري، رياست اين كميته را بر عهده دارد. وي ادامه داد: پس از تشكيل بنا شد اين كميته، جمعآوري اطالعات و بررسي راهكارهاي الزم براي استحكامبخشي بيشتر به سيستم حفاظت و امنيتي مجلس و پيشگيري براي حوادث آينده را در دستور كار قرار دهد. رنجبرزاده افزود: اگر جمعبنديهاي الزم انجام شود گزارش نهايياينكميتهروزيكشنبهآيندهبههياترييسهمجلسشوراياسالمي ارائه ميشود. عضو هياترييسه مجلس شوراي اسالمي گفت: همچنين قرار است، يكشنبه آينده حبيباهلل حقيقي، رييس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و معاون اقتصادي وزير اطالعات در ادامه روند برگزاري جلسات غيرعلني در مجلس حضور يابد. رنجبرزاده تصريح كرد: در اين جلسه، آخرين وضعيت قاچاق كاال و ارز و نحوه مبارزه و برخورد با آن با مسووالن ذيربط بررسي ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.