نامه محرمانه دبيركل سازمان ملل به روحاني

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- فارين پالس//ي مدعي شد آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان مل//ل متحد تالشهاي مخفيان//هاي را براي آزادي باق//ر نمازي يكي از بازداشتش//دگان دوتابعيتي در ايران آغاز كرده است. يك منبع آگاه از درخواست آنتونيو گوترش از مسووالن ايراني براي تجديدنظر در حكم بازداشت و آزادي شهروند ايراني- آمريكايي سالخورده بازداشت شده در ايران خبر داده است. اين منبع آگاه گفته: گوترش، نخستوزير سابق پرتغال و دبيركل فعلي سازمان ملل هفته گذشته در نامهاي بسيار محرمانه به حسن روحاني رييسجمهور ايران از او خواسته كه باقر نمازي 81 ساله كه بازنشسته يونيسف است را به داليل حقوق بشري آزاد كند. فارين پالسي نوشت: ديپلماسي مخفي دبيركل سازمان ملل نشاندهنده اقدامي مقتدرانه در نهادي است كه اغلب تنها مزاياي آمريكا را در نظر ميگيرد. اين اقدام فرصتي فراهم كرده تا او بر ارزشهاي سازمان ملل تاكيد كند در حالي كه دبيركل در تالش براي تقويت روابطش با دولت ترامپ است كه قصد كاهش بودجه اين سازمان را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.