2 هزار ميليارد تومان براي فعاليتهاي موشكي و سپاه قدس

Jahan e-Sanat - - News -

نسيم- رييس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه اختصاص هزار ميليارد تومان به صنايع موشكي در طرح مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريكا پيشبيني شده است، گفت: اين طرح هفته آينده به مجلس ارائه ميشود. كاظم جاللي با بيان اينكه اين طرح 17 ماده و 10 بخش دارد، افزود: در بخش نخس//ت داليل ارائه طرح با توجه به رفتار مخاطرهآميز آمريكا در منطقه و سياستهاي خصمانه اين كشور بر ضد ايران آمده است. رييس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه در بخش هفت اين طرح بر حمايت از نيروهاي مسلح كشور تاكيد شده است، گفت: در اين بخش دولت مكلف شده است هزار ميليارد تومان براي گسترش فعاليتهاي موشكي و مقابله با تروريسم و هزار ميليارد تومان به نيروي قدس اختصاص دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.