تاثیر تصمیم جدید FATF بر بهبود روابط بانكي ایران با دنیا

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

گرچه FATF )گروه ويژه اقدام مالي( اقدامات مقابلهاي را عليه ايران يك سال ديگر تعليق كرده است ولي كارشناسان معتقدند اين بيانيه منجر به آن نخواهد شد كه روابط بانكي ايران با دنيا ارتقا يابد.

ابتداي اين هفته بود كه گروه ويژه اقدام مالي ،(FATF) پس از برگزاري سلس//له نشس//تهايي در اسپانيا كه از 28 خردادماه آغاز شده بود، تصميم جديد خود در مورد ايران را اع//الم كرد و آن، تعليق اقدامات مقابلهاي عليه ايران اين بار بدون محدوديت »قيد زمان« بود.

كمي قبل از انتشار اين بيانيه يك منبع آگاه درباره روند اين مذاكرات توضيح داده بود كه البيهاي گستردهاي از سوي برخي كشورهاي عربي و دولت آمريكا به راه افتاده است كه FATF بار ديگر اقدامات مقابلهاي عليه ايران را وضع كند. با اين حال اين البيها موفق نشده و مقامات ايراني قادر شدهاند با ارائه گزارش//ي از عملكرد ايران در يك سال گذشته آنها را مجاب كنند كه اقدامات مقابلهاي عليه ايران وضع نشود. با اين حال نتيجه حاصل آمده چندان مورد قبول نبوده چرا كه ايران از ليست سياه خارج نشده و آن گونه كه بسياري از كارشناسان ميگويند، گرچه اقدامات مقابلهاي عليه ايران اعمال نخواهد شد ولي اين بيانيه جديد نيز منجر به آن نخواهد شد كه ايران وضعيت بهتري در روابط بينالمللي بانكي پيدا كند.

در روزهاي گذش//ته انديشكده خدمات متحد سلطنتي انگليس درباره تصميم جديد FATF درباره ايران در گزارشي آورده است: شايد مهمترين مانع پيش روي ايران در برقراري روابط بانكي با دنيا، قرار گرفتن ايران در فهرست سياه FATF همراه با كره شمالي باشد. هر چند از سال گذشته FATF اقدام//ات مقابلهجويانه عليه ايران را تعليق كرده و در بيانيه جديد نيز تصميم بر تعليق اقدامات مقابلهجويانه بدون قيد زمان گرفته ش//ده است ولي اقداماتي كه ايران در يك سال گذشته انجام داده، براي اين گروه براي خارج شدن از فهرست سياه كافي نبوده است.

اي//ن گزارش همچنين به تعيي//ن ضرباالجل 12 ماهه FATF براي ايران اش//اره كرده اس//ت كه ايران بتواند خود را با اس//تانداردهاي تعيينش//ده تطبيق دهد و گفته است:

ضرباالجل 12 ماهه FATF كه در گذشته صادر شده بود غيرسازنده بود زيرا نهادهاي مالي بينالمللي را به انتظاري يك سالهبرايديدننتيجهكارتشويقميكردبههميندليلشاهد اقدامات موثري از جهت آنها نبودهايم. خروجازليستسياه

در بخش ديگ//ري از اين گزارش به موثر نبودن تصميم اخير FATF در بهبود روابط بانكي ايران با كش//ورهاي دنيا اش//اره و بيان شده اس//ت: با اين حال پيامهاي دوگانهاي از بيانيه FATF به گوش ميرسد كه بهبود دسترسي ايران به نظام موثر مالي بينالمللي غيرممكنتر مينمايد. ضمن اينكه نميتوان از هشدارهايي كه اين كارگروه كماكان درخصوص لزوم هوش//ياري بيشتر نهادهاي مالي در روابط مالي با ايران ميدهد، چشمپوشي كرد.

آنگونه كه كارشناسان ايراني نيز ميگويند، بيانيه اخير FATF نميتواند منجر به آن ش//ود كه ايران روابط بانكي بهتري با دنيا برقرار كند. در واقع گرچه انتظارها بر اين بود كه ايران پس از بيانيه س//الجاري امكان بيشتري براي برقراري روابط بانكي با دنيا داشته باشد ولي خارج نشدن ايران از ليست سياه باعث خواهد شد كه روابط كارگزاري ايران همچنان با مشكل روبهرو شود. در واقع هنوز نميتوانيم مثل زمان قبل از تحريمها بدون محدوديت روابط و عمليات ارزي با كشورهاي دنيا برقرار كنيم و به اين ترتيب عمليات ارزي ما كنترل شده و با اسناد براي اهداف روشن و از طريق بانكهاي خاص انجام خواهد شد. همچنين همانگونه كه در دو سال اخير مشاهده شده، براي روابط بانكي ايران يك بانك خاص تعيين شده و عمال بانكهاي بزرگ دنيا براي برقراري روابط بانكي با ايران اقدام نخواهند كرد.

بنا بر آنچه گفته شد، نميتوان بيانيه FATF را گامي به جلو دانس//ت، همان گونه كه از بيانيه مركز اطالعات مالي و دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي هم مشخص است تصميم اخير FATF رضايتمن//دي مقامات ايران را هم به دنبال نداشته است. ايرانچهموانعيدارد به گزارش ايسنا، بهزعم كارشناسان ايران براي جلب نظر FATF موانع سنگيني را پيش روي خود دارد. ابتدا مسايل مربوط به منطقه است و البي گستردهاي كه برخي كشورهاي عربي اعمال ميكنند. اين موضوع در كنار تغيير دولت آمريكا و تالشهاي دولت ترامپ براي منزوي كردن ايران نيز قابل توجه است. آنگونه كه يك منبع آگاه از مذاكرات توضيح داده، نمايندهبرخيكشورهادر FATF اظهاركردهاندكهاينهجمه وارده عليه ايران براي جلوگيري از تصميم FATF در زمينه خروج ايران از ليست سياه بيسابقه بوده است.

از سوي ديگر كارشناسان شرايطي كه FATF تعيين كرده تا ايران براي خروج از ليست سياه به آن عمل كند را بسيار سنگين ارزيابي كردند و معتقدند عمل به آن مستلزم ارتقاي ش//فافيت باال در روابط مالي ايران است كه با توجه به بدوي بودن بسياري از سيستمهاي اطالعاتي در ايران نميتوان انتظار داشت كه ايران به همين سادگي و در مدت زمان كوتاه بتواند ش//فافيت در مبادالت مالي در ايران را افزايش داده و اعتماد FATF را جلب كرد.

مثال يكي از درخواستهاي FATF از ايران اين بوده است كهسهامدارانيكهشركتيراثبتميكنندبايداطالعاتمربوط به ساير شركتهايي كه آنها در آن سهم دارند نيز روشن شود. به اين ترتيب مشخص شود هر كسي دقيقا و در كجا چقدر سهم دارد و به همين ترتيب همه مسايل و اطالعات مربوط به مالكيتافرادثبتشود.ايندرحالياستكهچنينسيستمي در ايران وجود ندارد و در حوزه ثبت اطالعات مالكيت بسيار ضعيف هستيم. در زمينه فقر اطالعات مالي در ايران همين بس كه دولت در سالهاي گذشته نتوانست اطالعات الزم را در جهت تمول افراد جامعه به دست آورد و به موجب آن براي ساماندهي يارانههاي آنها تصميمگيري كند.

آنگونه كه برخي كارشناسان ميگويند، در نتيجه اطالعات تار عنكبوتي مورد نياز FATF براي شفافيت درباره سهامداران در ايران قابل اكتساب نيست و در موارد بسياري ديده ميشود كه دولت اطالعات كافي در اين زمينه ندارد كه حتي برخي نهادها به چه كساني تعلق دارد، چقدر دارايي دارد ...و و به اين ترتيب در موارد بسياري خيلي دير به اسامي افراد ميرسد.

ضمن اينكه در ش//رايط كنوني قوانين و مقررات الزم را هم براي ارتقاي شفافيت در ايران نداريم. كارشناسان افزايش شفافيت و ارتقاي دسترسي به اطالعات مالي افراد را در ايران موضوعي نميدانند كه طي يك تا دو سال قابل حصول باشند و به اين ترتيب اگر دولت عزمي جدي در اين زمينه داشته باشد حداقل به چهار يا پنج سال زمان الزم است. هياهوهاي سياسي عليه تعامل ايران با FATF اگر از مهمترين داليل انجام مذاكرات هستهاي بتوان به مورد تمايل ايران براي برقراري روابط اقتصادي با جهان بينالملل اش//اره كرد، برقراري روابط بانك//ي با جهان مهمترين الزمه روابط اقتصادي اس//ت. به اين منظور ايران ناگزير است براي جلب اعتماد بانكهاي دنيا به پروتكلها و قراردادهاي بانكي ميان كشورها ملحق شود. FATF يا گروه اقدام مالي يكي از سازمانهاي مهمي است كه ايران براي برقراري روابط بانكي بينالمللي با دنيا بايد با آن تعامل داشته باشد.FTAF يا گروه ويژهاقداممالييكسازمانبينالملليمتشكلاز891 كشور است كه براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم تشكيل ش//ده است و چون بناي اين سازمان ارتباطات متقابل ميان بانكهاي دنياست، عدم تعامل ايران با اين سازمان منجر به آن خواهد شد كه بانكهاي مختلف در كشورهاي دنيا تمايلي براي ارتباط با ايران نداش//ته باشند چون در غير اين صورت به موجب قوانين و مقررات اين سازمان با تحريم و اقدامات متقابل ساير بانكها در دنيا روبهرو خواهند شد.

بنا بر آنچه گفته شد، گرچه تصميم اخير FATF چندان مورد رضايت ايران نبوده و به بهبود روابط بانكي ايران منجر نخواهد شد ولي به هر حال ايران نيز براي بهبود روابط بانكي خود با دنيا گزيري ندارد جز اينكه امور تصديگرانه خود را كاهش داده و در عوض بيشتر توان خود را صرف اموري كند كه به ارتقاي شفافيت منجر شده و بتواند تعامالت سازندهتري را با نظام مالي دنيا برقرار كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.