تغییرات نرخ سود تسهیالت در یك نگاه

Jahan e-Sanat - - News -

تغييرات43 سالهنرخسودتسهيالتعقودمبادلهاي)حداقلنرخسودمورد انتظار تسهيالت در عقود مشاركتي( منتشر شد.

به گزارش ايبنا؛ موضوع نرخ سود بانكي در بخش تسهيالت و سپردهها طي سالهاي اخير همواره مورد بحث و بررسي بوده است و بر اين اساس بانك مركزي با نظرخواهي از بانكها هر چند ماه يكبار با توجه به وضعيت بازار و نرخ تورم اقدام به بازنگري در نرخهاي سود با محوريت شوراي پول و اعتبار ميكند.

چندي پيش نيز وليالهن سيف، رييس كل بانك مركزي گفت گزارشي را به شوراي پول و اعتبار ارائه خواهيم داد كه براساس آن ممكن است نرخ سود بانكي در سالجاري كاهش يابد

. براساس جدول نرخ سود تسهيالت عقود مبادلهاي، اين نرخ در سال 95 معادل 18 درصد، در سال 94 معادل 20 درصد، در سال 93 معادل 21 و 22 درصد و در سالهاي 92 و 91 معادل 14 و 15 درصد بوده است. در اين سالها كمترين ميزان نرخ مذكور متعلق به بخش كشاورزي و باالترين نرخ مربوط به بخش بازرگاني و خدمات بوده است. نرخ سود تسهيالت مذكور طي اين سالها بي//ن چهار ت//ا 25 درصد متغير بوده و در حال حاضر اين نرخ در محدوده 18 درصد است. براساس مصوبه يكهزار و دويست و بيستمين جلسه شوراي پول و اعتبار در مورخ ،95/4/8 نرخ سود تسهيالت عقود مشاركتي و غير مشاركتي، حداكثرمعادل81 درصدتعيينشد.همچنيننرخسودتسهيالتبانككشاورزي براي تسهيالت سرمايهگذاري معادل 15 درصد و براي ساير تسهيالت معادل 18 درصد تعيين شده است.

تاپايانسال48 بانكهايغيردولتيوموسساتاعتباريغيربانكيمحدوديتي در تعيين نرخهاي سود تسهيالت نداشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.