تحولي كه »چكاوك« در بانك ملي ایران ایجاد كرد

Jahan e-Sanat - - News -

عملياتي شدن سامانه انتقال تصوير چك موسوم به »چكاوك« عالوه بر سرعت و دقتي كه در عمليات بانكي ايجاد كرده، در حوزه منابع انساني نيز تحوالت مثبتي به همراه داشته است، به طوري كه پس از اجراي آن، تنها در بانك ملي ايران حدود 850 نفر از بخش پاياپاي منفك شده و از آنها در ساير بخشهايي كه با كسر كادر مواجه بودند، دعوت به همكاري شد.

ب//ه گ//زارش »جهانصنعت« به نقل از رواب//ط عمومي بانك ملي ايران، در گذشته كه سامانه چكاوك وجود نداشت، چكهاي واگذاري مش//تريان حداكثر تا ساعت 11 صبح توس//ط تحصيلداران از شعب جمعآوري و به اداره پاياپاي هر بانك ارس//ال ميش//د. در اين روند، حداقل زمان وصول و واريز وجه چك به حساب مشتري 48 ساعت بود. فرصت ارس//ال چكها و نيز زمان پاسخگويي براي شعب بسيار محدود بود كه منجر به افزايش تعداد چكهاي برگشتي ميشد. اما با راهاندازي اين سامانه، عالوه بر حذف تبعات منفي، سرعت كار بهبود يافت. كاهش چشمگير هزينههاي پرسنلي حذف مشاغل تحصيلدار و راننده و هزينههاي متعلقه براي جابهجايي چكهاي مشتريان، از جمله دستاوردهاي اجراي اين طرح بوده است. پس از عملياتي شدن سامانه چكاوك، زمان واريز وجوه چكهاي مش//تريان به 24 س//اعت، يعني ساعت 6 صبح روز بعد از واگذاري چك كاهش يافته است. از بانك

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.