بانكها وارد هجینگ ارزي شوند

Jahan e-Sanat - - News -

رييس كنفدراس//يون صادرات با بيان اينكه در صورت رسيدن به ارز تك نرخي و تورم كمتر از 10 درصد شاهد تكانههاي ارزي نخواهيم بود، بر لزوم ورود بانكها به هجينگ ارزي تاكيد كرد.

به گزارش ايبنا، محمد الهوتي درباره آغاز هجينگ ارزي در صندوق ضمانت صادرات گفت: در تمام دنيا بانكها كار هجينگ ارزي را به عنوان سرمايهگذاري انجام ميدهند؛ بانكها در معامله با افراد حقيقي و حقوقي نرخ ارز را با عددي باالتر يا پايينتر مانند شركتهاي بيمه پوشش ميدهند. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه ايران نيز متفاوت از ساير دنيا نيست، افزود: از آنجايي كه هجينگ نيز موضوع ارز و پول است، بايد در بانكها اتفاق بيفتد. وي درباره اينكه برخي فعاالن به راهاندازي بازار مشتقه ارزي براي هجينگ معتقد هستند، گفت: با وجود اينكه آييننامه اين موضوع نيز آماده شد ولي بانك مركزي راهاندازي بازار مشتقه ارزي را مشروط به تكنرخي شدن ارز كرد. رييس كنفدراسيون صادرات با قدرداني از اقدام صندوق ضمانت صادرات اظهار داشت: صندوق ضمانت صادرات حركت مثبتي را كه در حيطه وظايف بانكي بوده، پذيرفته و قطعا ارزي را كه تضمين كند، پوشش ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.