لزوم تقویت استقالل بانك مركزي

Jahan e-Sanat - - News -

مدير گروه مدلسازي پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي عنوان كرد: استقالل بانكهاي مركزي در حال تقويت است.

به گزارش »جهانصنعت« به نقل از روابطعمومي پژوهشكده پولي و بانكي، سيدعلي مدنيزاده در آستانه برگزاري بيست و هفتمين همايش ساالنه سياستهاي پولي و ارزي كه دهم و يازدهم تيرماه در تهران برگزار ميشود، با اشاره به استقالل بانك مركزي و نقش اين بانك در حفظ ثبات مالي گفت: در حال حاضر، دايره كشورهايي كه قوانين بانك مركزي خود را به روز ميكنند و استقالل اين بانك در حال حفظ شدن است، گسترده شده و از سويي قوانين نيز مدرنتر شده است. مدير گروه مدلسازي پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي اظهار داشت: حتي در مورد كشورهاي متكي به درآمد نفت نيز اين اتفاق افتاده و نگاهي به قوانين برخي كشورها مانند عراق، آذربايجان و افغانستان نيز حاكي از آن است كه قوانين كامال جديد و مترقي بوده كه در آن استقالل بانك مركزي به صورت مناسبي تامين شده، اين موضوع ميتواند منجر به اين شود كه هدف اصلي بانك مركزي در كنترل تورم محقق شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.