ارتقاي رتبه اعتباري ایران با اجراي برجام

Jahan e-Sanat - - News -

رييس سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي فني ايران گفت: در سفر اخير هيات اتريشي به تهران، درخواست كرديم در جلسه بعدي س//ازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) رتبه اعتباري ايران به پنج بهبود يابد.

محمد خزاع//ي، بهبود رتبه اعتباري ايران را يكي از دس//تاوردهاي برجام ذكر كرد و گفت: با وجود همه فشارها و بدعهديهاي آمريكاييها، توانستيم پس از برجام رتبه اعتباري ايران را يك پله ارتقا دهيم و از رتبه هفتم به ششم برسانيم.

وي افزود: اگر پارهاي از اختالفات بانكي با برخي بانكهاي دنيا حل شود، اين رتبه ميتواند بهبود يابد.

خزاعي يادآور ش//د: پيش از برجام ايران رتبه هفت را از نظر ريسك س//رمايهگذاري و فعاليتهاي اقتصادي داشت كه اكنون به رتبه شش بهبود يافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.