پرداخت تسهیالت برای خرید گندم

Jahan e-Sanat - - News -

معاون اول رييسجمهور مصوبه هيات وزيران درباره تخصيص مبلغ 9 هزار ميليارد ريال تسهيالت از طريق بانكهاي عامل براي خريد تضميني و توافقي محصوالت كشاورزي را ابالغ كرد. در بخشي از ابالغيه اسحاق جهانگيري خطاب به وزارت جهاد كشاورزي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي آمده است: بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است در اجراي تبصره (5) ماده واحده قانون تضمين خريد محصوالت اساسي كشاورزي - مصوب 1368 - مبلغ 9 هزار ميليارد ريال تسهيالت را ازطريقبانكهايعاملبرايخريدتضمينيوتوافقيمحصوالتكشاورزي در اختيار سازمان مركزي تعاون روستايي ايران قرار دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.