تکاپوی واشنگتن برای حل بحران عربی

Jahan e-Sanat - - News - چالش

رویترز- وزیر اول اسکاتلند طرح برگزاری دومین رفراندوم استقالل را به بعد از مشخص شدن شرایط خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موکول کرد. نیکوال استورجن تاکید کرد ارائه لوایحی را که خواستار برگزاری رفراندوم دوم میشود، به حالت تعلیق در خواهد آورد. استورجن از حزب ناسیونال اسکاتلندی است که برای بر هم زدن اتحاد 300 ساله با انگلستان تالش میکند. او پیشتر به دنبال برگزاری رفراندوم دوم استقالل اسکاتلند در اواخر 2018 یا اوایل 2019 پیش از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود که قرار است مارس 2019 انجام شود.

رویترز- رییسجمهور سوریه سهشنبه گذشته برای اولین بار از پایگاه هوایی الحمیمیم در غرب سوریه که محل به پرواز درآمدن هواپیماهای روس//یه در سوریه هس//تند بازدید کرد. تصاویری که توسط پایگاههای اجتماعی منتشر شده بشار اسد را در حالی نشان داده که در کابین یکی از جنگندههای روس//ی نوع سوخو 35 نشسته و از سالحها و نظامیان و خودروهای زرهی این پایگاه در نزدیکی الذقیه س//وریه دیدن میکند. رییس هیات ستاد نیروهای مسلح روسیه اسد را در این بازدید همراهی میکرد. اسد در این بازدید تاکید کرده مردم سوریه هرگز حمایتهای برادران روس خود را در جنگ فراموش نخواهند کرد.

ایسنا- چند هفته پس از تردیدهایی که دونالد ترامپ درباره حمایت واشنگتن از توافقنامه دفاع مشترک ناتو به وجود آورد، مجلس نمایندگان آمری//کا تقریبا به اتف//اق آرا و با تصویب قطعنامهای، مجدد این توافق را تایید کرد. ماده «5» معاهده ناتو که داللت بر دفاع مشترک اعضای ناتو از یکدیگر دارد، با 423 رای موافق در مقابل چهار رای مخالف به تصویب رسید.همحزبیهایجمهوریخواهدونالدترامپدرمجلسنمایندگاندارای یک اکثریت با 48 کرسی بیشتر نسبت به دموکراتها هستند. این ماده همچنینازکشورهایعضوناتومیخواهدتاسال4202 حداقلدودرصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای امور دفاعی صرف کنند.

دو هفته بعد از بحران قطع رابطه عربستان و متحدانش با قطر، وزرای خارجه عربستان و قطر سهشنبه گذشته در واشنگتن حضور یافتند. در حالی که پیشتر وزیر خارجه آمریکا دو کشور را به حل مساله از طریق دیپلماتیک دعوت کرده، وزرای خارجه عربس//تان و قطر نرمشی از خود نشان ندادهاند.

عربستان: برای خواستههایمان مذاکره نمیکنیم

وزی//ر خارج//ه عربس//تان س//عودی گفت خواستههای ارائهشده ریاض و دیگر کشورهای عمده عربی به قطر برای توقف حمایت آن کشور از تروریسم و افراطگرایی قابل مذاکره نیستند.

به گزارش رویترز، عادل الجبیر که به آمریکا رفت//ه بود، در پاس//خ ب//ه اینکه آیا درب//اره این درخواستها گفتوگویی خواهد شد، این مطلب را بیان کرد. وی اضافه کرد: ما نقطه نظرخود را ارائه دادیم، گامهای خودمان را برداشتیم و این بستگی به قطر دارد که رفتار خود را اصالح کند و اگر آنها این کار را نکنند، منزوی باقی خواهند ماند.

عربستان، امارات، بحرین و مصر اواسط خرداد با متهمکردنقطربهحمایتازتروریسموهمچنین سیاستهای ایران در منطقه، روابط خود را با این امیرنشین کوچک حاشیه خلیجفارس قطع و آن را تحریم کردند.

اینکشورهاپنجشنبهگذشته31 درخواست خود را به دوحه ارائه کردند و 10 روز مهلت دادند که این امیرنشین تصمیم بگیرد. تعطیلی پایگاه نظامی ترکیه در قطر و کاهش روابط با ایران از جملهایندرخواستهاست.وزیرخارجهعربستان سعودیهمچنینخاطرنشانکردکهاگرحکومت قطر میخواهد بار دیگر به جمع کشورهای عضو شورایهمکاریخلیجفارسبپیوندد،آنهامیدانند که چه باید بکنند. قطر: خواستهها قابل قبول نیست همزمان با سفر و اظهارات الجبیر در واشنگتن، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر سهشنبه گذشته با رکس تیلرسون در واشنگتن دیدار کرد.

وزیر خارجه آمریکا از کشورهای تحریمکننده قطر خواس//ت راههای مذاکره را باز بگذارند. این موضعگیری پس از سخنان وزیر خارجه عربستان مطرح شد که در آن شرایط تعیینشده برای پایان مناقشه را غیرقابل مذاکره خوانده و گفته بود تا وقت//ی قطر رفتارش را تغییر ندهد، تحریمها به قوت خود باقی خواهند ماند.

جبیر که برای دیدار با همتای آمریکاییاش به واشنگتن سفر کرده بود، تاکید کرد که شروط 13 گانه عربس//تان و سایر کشورها گامی برای حل بحران است و اکنون قطر باید به حمایت از افراطیگری و تروریسم پایان دهد.

در مقابل تیلرس//ون اجرای برخی شروط از س//وی قطر را مشکل خواند و از ریاض خواست فهرست درخواستها را کاهش دهد. وزیر خارجه قطر سهشنبه گذشته با همتای آمریکایی خود گفتوگو کرد، پیش از او نیز محمد عبدالرحمن الصباح، وزیر امور دولتی کویت با تیلرسون دیدار داشت. این دو پس از دیدار طرفین مناقشه را به آرامش و خویش//تنداری فراخواندند و خواستار مذاکرات دیپلماتیک سازنده شدند. هر دو کشور آمریکا و کویت تالش میکنند با میانجیگری به بحران خلیجفارس پایان دهند.

این در حالی است که قطر لیست درخواستها را غیرمنطقی خوانده و گفته حاکمیتش را نشانه گرفتهاند.

محمد بن عبدالرحمان آلثانی، وزیر خارجه قطر در واکنش غیرمستقیم به اظهارات الجبیر درباره لیس//ت درخواستها گفت: ارائه لیست درخواستهاییکههیچجایبحثندارندبراساس اصول روابط بینالملل نیست و غیرقابل مذاکره است. او بعد از دیدار با رکس تیلرسون، همتای آمریکایی خود در واشنگتن گفت: در حال حاضر مذاکرهای درباره این درخواستها صورت نگرفته و ادعاهای این کشورها علیه قطر باید با دلیل و مدرک باشد. وزیر خارجه قطر خاطرنشان کرد: درخواستها بعد از ادعاها مطرح شده و باید اثبات شود آیا در اینجا اشتباهی نشده است.

عبدالرحم//ان اف//زود: اگر طرفه//ای دیگر بخواهند، دوحه آماده مذاکره سازنده برای حل بحران اس//ت و اگر ادعایی است، باید درباره آن مذاکره ش//ود. وزیر خارجه قط//ر تاکید کرد: با واش//نگتن درباره اینکه درخواس//تهایی که از قطر شده باید عقالنی باشند، توافق وجود دارد. هر آنچه ارائه ش//ده، ادعاس//ت و باید با س//ند و مدرک باش//د سپس باید بررسی کرد و دید که آیا درخواستهای مطرحش//ده منطقی و قابل اجرا هس//تند یا نه. بدون این بررس//ی کل این درخواستها از نظر ما رد شده است.

تیلرسوننیزبهخبرنگارانگفت:آمریکاامیدوار است قطر و کشورهای عربی به مذاکره ادامه دهند. وی افزود: امیدواریم تمام طرفها با حسن نیت به مذاکره بپردازند.

تصمیم به اعمال تحریم بیش/تر علیه قطر

س//فیر امارات در روس//یه گفت: آن دسته از کشورهای حوزه خلیجفارس که 13 درخواست اصلی خود را به قطر ارائه کردند، خودش//ان هم تمایل دارند مشمول سیستم نظارتی غربیها در زمینه جلوگیری از حمایت از گروههای افراطگرا قرار گیرند.

عمر غباش گفت: این کش//ورها خواهان آن هس//تند که قطر به سیاس//ت خارجی مستقل خ//ود و حمایت//ش از افراطگراها پای//ان دهد و این کش//ورها فش//ارهای اقتصادی بیشتر علیه قطر را نظیر کاهش روابط تجاری با کش//ورهای تجارتکنن//ده با دوحه مدنظ//ر دارند. او گفت: ائتالف کشورهای تحریمکننده قطر خودشان هم تمایل دارند موضوع نظام نظارتی غربیها همچون قطر به منظور تضمین عدم حمایت از گروههای افراطگرا قرار گیرند.

غب//اش اظهار ک//رد: اخراج قطر از ش//ورای همکاریخلیجفارسکهازآنبهعنوانیکتحریم احتمالی یاد میشود، تنها گزینه موجود نیست. او گفت: به هر ترتیب یکسری تحریمهای اقتصادی هستند که ما میتوانیم اتخاذ کنیم زیرا در حال حاضر درس//ت قلمداد میشوند. یک امکان این است که شرایطی علیه شرکای تجاری ما اعمال ش//ده و از آنها خواسته شود که اگر میخواهند با ما همکاری کنند باید دس//ت به یک انتخاب تجاری بزنند.

او ادامه داد: اگر قطر نخواهد خواستههای ما را بپذیرد باید از این کش//ور خداحافظی کرد و گفت که ما دیگر به ش//ما در چادرمان احتیاج نخواهیم داش//ت. غباش مدعی ش//د: امارات در تالش است با همپیمانانش یک فصل جدید در خاورمیانهبگشاید.

او گفت: درست است که ما درخواستهایمان را از قطر مطرح میکنیم اما مهم این اس//ت که بفهمیم همین اس//تانداردها را ب//رای خودمان ه//م اعمال میکنی//م. اگر تقاض//ای نظارت بر تراکنشهای مالی قطر و تامین مالی این کشور از تروریسم مطرح میشود خودمان نیز از چنین ای//دهای اس//تقبال میکنیم. این ی//ک قلدری نیس//ت بلکه تقاضای یک استاندارد باالتر برای منطقهاست.

او تاکی//د کرد که درک میکند خطر مجبور شدن قطر برای نزدیکتر شدن به ایران وجود دارد. اوگفت:ماازقطرمیخواهیمدستبهانتخاببزند و میفهمیم که آنها ممکن است مسیر نزدیکی به ایران را انتخاب کنند و در عین حال میخواهیم تبعات آن را هم بپذیریم.

غباش درباره اینکه آیا درخواس//ت تعطیلی الجزیره معقول بوده، گفت: ادعای آزادی مطبوعات نداریم. ما حامی ایده آزادی مطبوعات هس//تیم اما درباره مس//وولیتپذیری در س//خنان حرف میزنیم. آزادی سخنرانی در مکانهای مختلف محدودیتهای مختلف دارد. س//خنرانی در این بخش از جهان یک بافت خاص دارد و این بافت میتواند به سبب حرفهای گفته شده صلحآمیز یا خشونتآمیز تلقی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.