کودتا علیه استبداد

Jahan e-Sanat - - News -

پس از مسیحیت ارتدوکس، اسالم بیشترین پیروان را در روسیه دارد. در تازهترین نظرسنجی انجام شده در روسیه، 42 درصد از پرسششوندگان خود را پیرو دین مسیحیت پرواسالو )شاخهای از ارتودکس( معرفی کردهاند و بیش از 30 درصد سوالشوندگان گفتهاند که مسلمان هستند. همچنین 18 درصد از شهروندان روسیه اعالم کردند که به هیچ دین و مذهبی تعلق ندارند، سه درصد خود را مسیحی کاتالویک و یک درصد نیز بودایی میدانند. براین اساس اکثریت جمعیت مسلمان روسیه در جمهوری تاتارستان زندگی میکنند اما شمار مسلمانان در سراسر روسیه پراکنده هستند.

-BBC جمهوریخواهان در س//نای آمریکا به رای گذاش//تن الیحه مراقبتهای بهداشتی را به تعطیالت بعد از روز استقالل آمریکا- 4 ژوئیهموکول کردهاند که ضربهای به تالشهای این حزب برای جایگزینی قانون موسوم به اوباماکر است.علت این است که هشت سناتور جمهوریخواه با طرحی که تحت نظر رهبر آنها، میچ مکانل، در سنا تنظیم شده مخالفند. این درحالی است که جمهوریخواهان فقط با اختالف دو کرسی در سنا اکثریت دارند و برای تصویب این طرح به 50 رای نیاز دارند.

عملیاتمرموزیکهلیکوپتربرفرازکاراکاسجنجالآفرید. رییسجمهور ونزوئال گفته که یک هلیکوپتر پلیس این کشور به ساختمان دیوان عالی در کاراکاس نارنجک پرتاب کرده است. مادورو این حمله را تالش برای کودتا خوانده است.

حملهاحتمالیبانارنجکدرکاراکاس،هنوزابهامهایزیادی دارد. رییسجمهور ونزوئال در تلویزیون دولتی گفت، دو نارنجک از یک هلیکوپتر به دیوان عالی پرتاب شده که از میان آنها یکی عمل نکرده است. کاخ ریاستجمهوری هم در نزدیکی دیوان عالی قرار دارد. مادورو از تالش برای یک کودتای تروریس//تی سخنگفتهاست.

گفته شده که این هلیکوپتر ربوده شده و مخالفان دولت از آن برای حمله استفاده کردهاند. اسکار پرز، خلبان احتمالی هلیکوپتر،دربیانیهایکهمخالفانمادورومنتشرکردهاند،گفته اینحملهعلیهاستبدادانجامگرفتهاست.رییسجمهورونزوئال اعالم کرده که تمام نیروهای نظامی را برای دفاع از صلح فعال کردهاست.بهگفتهمادورو،دیریازودعواملاینحملهتروریستی دستگیرخواهندشد. تهدیدبهنبردمسلحانه س//اعاتی پیش از این، ریی//س دولت چپگرای ونزوئال تهدی//د ک//رده بود که با نبردی مس//لحانه ب//رای دفاع از برنامههای سوسیالیس//تی خود وارد عمل خواهد ش//د. او در میان تشویق طرفداران خود گفته بود: چنانچه ونزوئال به س//مت هرج و مرج و خش//ونت حرکت کند، به مبارزه خواهیم پرداخت. مادورو با اشاره به طرح برنامهریزی شده اصالح قانون اساسی که به تقویت نقش او خواهد انجامید، تاکید کرد: چنانچه با آرای مردم نتوانیم، آنگاه به س//الح متوسل خواهیم شد.

در جری//ان ناآرامیها و حرکتهای اعتراضی تقریبا در سراسر کشور از آغاز ماه آوریل سالجاری میالدی (2017) تاکنون، دس//تکم 77 نفر جان خود را در ونزوئال از دست دادهاند. این کش//ور بزرگترین ذخائر نفتی شناختهش//ده جهان را دارد.

رییسجمهور ونزوئال در نظر دارد مجلس موسسان را برای تغییرقانوناساسیاینکشورفراخواند؛خواستهایکهبامقاومت شدید مخالفان و تظاهرات گسترده روبهرو شده است.

مجلس موسس//ان باوجود مخالفتها قرار است 30 ژوئیه سالجاری تشکیل شود. مخالفان مادورو او را متهم کردهاند که با استفاده از نفوذ خود تالش دارد اعضای مجلس موسسان را از میان هواداران خود انتخاب کند و به این ترتیب بر نفوذ خود بیفزاید و به سوی یک دیکتاتوری تمامعیار پیش برود.

اما نیکالس مادورو مخالفان را متهم میکند که در همکاری ب//ا آمریکا قصد انجام کودتا دارند. اپوزیس//یون محافظهکار و راستگرایونزوئالدرمقابل،برایبرکناریمادورومبارزهمیکند واورامسوولبحرانعمیقاقتصادیدراینکشورآمریکایالتین میداند.سازمانهای غیردولتی ونزوئال دولت را متهم کردهاند که برای مخالفان دادگاههای نظامی برپا کرده است. رییس سازمان کشورهای قاره آمریکا، با انتقاد از سرکوب مخالفان در ونزوئال گفتهاستدولتنیمهنظامیونیمهمدنیونزوئال،یکیازبدترین انواع دیکتاتوری را نمایندگی میکند.

مادورو از س//وی دیگر میگوید هدف نهاد فوقالعادهای که برای بازبینی قانون اساسی تشکیل داده، ایجاد صلح و آرامش در کشور است. او در عین حال آمریکا را به دخالت در امور کشور خودبرایدستیابیبهمنابعنفتمتهمکردهاست.ایاالتمتحده اتهام دخالت در امور داخلی ونزوئال را رد کرده است. نگرانیرهبرانشیلیوآرژانتین رهبران ش//یلی و آرژانتین نسبت به همسو کردن بیشتر اقتصادهایشان متعهد شدند و درباره ناآرامیها در ونزوئال ابراز نگرانیکردند.مائوریسیوماکریومیشلباچلت،روسایجمهور آرژانتینوشیلیدرکنفرانسخبریتلویزیونیاعالمکردندروی ی//ک توافق برای ارتقای همکاریها در زمینه معدن، مقررات محیطزیستی و زیرساختها و سایر موارد کار میکنند.

این مقامها گفتند: امیدواریم توافق اقتصادی مهم، جدید و آیندهنگرانه با هدف تسهیل این روند انسجام انعقاد شود و آن را پویاتر کند. این توافق باید تا اکتبر تکمیل شود. آنها درباره جزییات آن اطالعات بیشتری ارائه نکردند.

رهبرانآرژانتینوشیلیهمچنیندربارهناآرامیهایونزوئال که با کمبودهای مواد غذایی و کاالهای اساسی در آمیخته شده، ابراز نگرانی کردند. ماکری گفت: ما با مردم ونزوئال ابراز همدردی میکنیم. ما به کارمان برای یافتن راهحلی ادامه میدهیم که به معنای بازگشت به برگزاری انتخابات، نداشتن زندانی سیاسی و احترام به جدایی قوا باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.