آمریکا نگران حمایت روسیه از کرهشمالی

Jahan e-Sanat - - News - بازتاب

رییسجمهور سابق افغانستان، واشنگتن را مسوول اوضاع بد و متشنج امنیتی کشورش دانست. حامد کرزای گفت: در ابتدای امر، تمامی مردم کشور از حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان حمایت کردند اما از زمانی که که آنها وارد منازل افغانها ش//دند و روستاهای ما را بمباران کردند، حمای//ت ما را از دس//ت دادند. آمریکا تمرکز خ//ودش را بر روی اهداف تروریستی و مقابله با آنها و تامین امنیت در کشور از دست داده است.

وی پیشتر گفته بود: آمریکا خواستار ایجاد یک پایگاه نظامی دائم در افغانستان بود و در عوض قول داده بود تا از افغانستان در مقابل تهدیدهای خارجی چون پاکستان حمایت کرده و به بهتر شدن اوضاع امنیتی در کشور و بهبود اوضاع اقتصادی در افغانستان کمک کند.

رویترز- سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت: واشنگتن در ضمن اعمال فشار به چین به منظور اجرای تحریمهای سازمان ملل علیه کرهشمالی نگران حمایت روسیه از پیونگ یانگ و پر شدن خأل ناشی از کنار کشیدن پکن از سوی مسکو است.

نیکی هیلی به قانونگذاران آمریکایی در واشنگتن گفت: من نگران هستم که روسیه خالئی که در کرهشمالی احساس میشود را پر کند. ما هنوز مدرکی برای این موضوع نداریم اما وضعیت را به دقت تحت نظر داریم.

هیلی خاطرنشان کرد: ما فقط باید فشارها را بر چین حفظ کنیم. باید چشم به روسیه داشته باشیم و همچنان بگذاریم حکومت کرهشمالی بداند ما به دنبال تغییر حکومت در این کشور نیستیم بلکه میخواهیم فعالیتهای هستهایاش را متوقف کند.

وی همچنین گفت: نمیتوان فش//ارها را بر چین برای قطع حمایت از کرهشمالی متوقف کرد. باید به جایی برسیم که چین کاری را که قرار است انجام ش//ود، انجام دهد. همزمان کشورهای دیگر هم باید اطمینان حاصل کنند که تحریمهای اعمال شده از جانب شورای امنیت سازمان ملل علیه کرهشمالی اجرا میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.