احتمال جاسوسی ترکیه از نمایندگان بوندستاگ

Jahan e-Sanat - - News -

روزنامه دیولت دیروز گزارش داد پلیس فدرال آلمان به اعضای پارلمان هشدار داده که ممکن است آنها هدف جاسوسی سازمان اطالعات ترکیه قرار گیرند و همچنین با تهدیدات امنیتی بالقوه از سوی اتباع ترکیه روبهرو هستند.

گزارش فوق میتواند روابط نهچندان خوشایند میان ترکیه و آلمان را تیرهتر کند. دیولت در این گزارش نوشت: دفتر پلیس فدرال کیفری طی هفتههای اخیر با چندین تن از اعضای پارلمان )بوندستاگ( درباره مسایل امنیتی بحث و رایزنی کرده است. این بحثها ظاهرا روی احتمال جاسوسی سازمان اطالعات ترکیه و تهدیدات امنیتی از سوی اتباع ترکیهای متمرکز بوده است.

دفتر پلیس فدرال کیفری هنوز درباره این گزارش اظهارنظری نکرده است. دادس//تان ارشد فدرال آلمان ماه ژانویه تحقیقاتی را درباره احتمال جاسوسی روحانیونی که به آلمان فرس//تاده ش//دند از سوی دولت ترکیه انجام داد و ماه مارس دومین تحقیقات درباره جاسوس//ی را اجرا کرد. در آن زمان رسانههای آلمانی گفتند آژانس اطالعات ترکیه به جاسوس//ی از حامیان فتحاهلل گولن، روحانی ترکتبار ساکن آمریکا مظنون است. گولن از سوی ترکیه به سازماندهی کودتای ناکام ژوئیه گذشته متهم شده است. مناسبات میان آلمان و ترکیه بیش از یکسال است که تیره شده است. از جمله مسایل تنشزا اقدام پارلمان آلمان در به رسمیت شناخته شدن نسلکشی 1915 ارامنه به دست ترکان عثمانی بوده است. عالوه بر این، انتقاد برلین از سرکوبهای امنیتی داخلی پس از کودتا و نیز اقدام ترکیه در زندانی کردن یک روزنامهنگار دوتابعیتی بر تنشها افزود. از س//وی دیگر پارلمان آلمان همین ماه طرح خروج نیروهای آلمانی از پایگاه هوایی اینجرلیک در جنوب ترکیه را تایید کرد. این اقدام پس از آن انجام شد که آنکارا به قانونگذاران آلمانی اجازه دسترسی به مقر سربازان آلمانی را نداد. ترکیه همچنین برخی از قانونگذاران آلمانی را به حمایت از حزب کارگران کردستان ترکیه )پکک( متهم میکند؛ اتهامی که آلمان آن را رد میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.