هشدار کیسینجر درباره تبعات اختالف غرب با روسیه

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- وزیر امور خارجه پیشین آمریکا در یک سخنرانی نسبت به تبعات تشدید هرچه بیشتر اختالفات میان روسیه و همسایگان غربیاش هشدار داد و گفت به نظرش والدیمیر پوتین، در نهایت در راستای روابط مبتنی با همکاری با کشورهای هممرز با روسیه عمل خواهد کرد.

کیس//ینجر در س//خنرانی در کنفرانس امنیتی مارگارت تاچر در لندن پیشبینی تداوم تنشها با روسیه بر سر اوکراین و سوریه را مطرح کرد. وی گفت: روسیه اکنون به مرحلهای تحول یافته که مصداق امنیت مطلق و ناامنی مطلق برای برخی از همسایگانش است.

کیسینجر گفت: دیدگاه پوتین درباره سیاست بینالملل یادآور خودکامگی ملیگرایان اروپا در دهه 1930 است. روسیه اکنون هم میخواهد اروپا آن را بپذیرد و همزمان بر اروپا برتری داشته باشد.

وی همچنین هشدار داد که با اغتشاش سیاسی پیرامون آمریکا و انگلیس کشورهایی مثل روسیه، هند و چین ممکن است وارد مرحله ایجاد یک نظم جهانی جدید شود. او گفت: بدون تفکر راهبردی دو سناریو در روابط آمریکا با چین بروز پیدا خواهد کرد؛ یکی رویارویی مکرر و دوم همزیستی با یکدیگر در اثر درک لزوم اجتناب از درگیری.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.