حمایت ماکرون از حمله احتمالی آمریکا به سوریه

Jahan e-Sanat - - News -

رویترز-روسای جمهوری فرانسه و آمریکا در تماسی تلفنی توافق کردند تا در صورت انجام یک حمله شیمیایی دیگر در سوریه دست به اقدامی مشترک بزنند. کاخ سفید پیشتر به رییسجمهور سوریه درباره حمله با تسلیحات شیمیایی هشدار داده بود. دفتر ریاست جمهوری فرانسه در بیانیهای اعالم کرد: امانوئل ماکرون و دونالد ترامپ درباره مساله بحران سوریه و اقدامات الزم برای یافتن واکنشی مشترک در صورت انجام حمله شیمیایی در این کشور صحبت کردند. آمریکا اخیرا مدعی شد اقداماتی را در پایگاه هوایی شعیرات سوریه رصد کرده است؛ همان پایگاهی که در حمله ششم آوریل سالجاری میالدی هدف موشک کروز آمریکا قرار گرفت.

در این گفتوگوی تلفنی رییسجمهور فرانسه گفت که اگر حمله جدید ش//یمیایی در س//وریه رخ دهد، پاریس دس//ت به حمالت هوایی یکجانبه علیه این اهداف میزند. دیپلماتها و مقامهای دفاعی فرانس//ه نیز گفتهاند که هن//وز اطالعاتی درباره فعالیتهای جدید دولت س//وریه در این پایگاه هوایی به دستشان نرسیده است. ماکرون همچنین ترامپ را دعوت کرد تا در مراس//م جشنهای روز ملی فرانسه در 14 ژوئیه سالجاری میالدی در پاریس شرکت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.