صدها میلیون پوند برای حمایت از می

Jahan e-Sanat - - News -

رویترز-پسازآنکهترزامیباحزباتحادگرایدموکراتیکایرلندشمالی برای تشکیل دولت اقلیت به مذاکره پرداخت، گزارشها حاکی از آن است که این حزب قصد دارد تقاضای کاهش مالیاتی بالغ بر 460 میلیون پوند را مطرح کند. روزنامه دیلیتلگراف گزارش داده که این حزب میخواهد از این پول برای جبران کاهش مالیات شرکتها، عوارض سفرهای هوایی و مالیات بر ارزش افزوده هتلها و رستورانهای ایرلندشمالی استفاده کند و این امتیاز را به عنوان هزینه حمایت از دولت اقلیت حزب محافظهکار ترزا می طلب کرده است. قرار است مطالبه این پول یکی از شرطهای تداوم حمایت قانونگذاران حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلندشمالی از دولت ترزا می به هنگام بررسی توافق دو طرف موسوم به توافق اعتماد و حمایت بعد ازخروجانگلیسازاتحادیهاروپادرمارس9102 باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.