آمریکا قصد ورود به جنگ سوریه را ندارد

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- درحالی که آتشباری ارتش آمریکا به نیروهای وابسته به بشار اسددرهفتههایاخیرافزایشیافتهوواشنگتنعلیههرگونهحملهشیمیایی تازه به سوریه هشدار داده است، وزیر دفاع آمریکا میگوید که آمریکا قصد ندارد وارد جنگ سوریه شود. جیمز ماتیس در جریان سفر به اروپا گفت که ائتالف تحت رهبری آمریکا قصد دارد همچنان بر نبرد با گروه موسوم به داعشمتمرکزباشد.اوگفت:ماشلیکنمیکنیممگربهسویدشمن،مگر آنکه طرف داعش باشد. ما از درگیر شدن در جنگ داخلی سوریه خودداری و سعی میکنیم این جنگ را از طریق مشارکت دیپلماتیک حل کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.