اندونزیشریکتجاریترامپراممنوعالسفرکرد

Jahan e-Sanat - - News -

رویت/رز- مقامهای اندونزی ش//ریک تجاری رییسجمهور آمریکا را ممنوعالسفر کردند.دولت اندونزی هری تانوئهسوئهدیبجو را به اتهام تهدید یک دادستان از طریق پیامک ممنوعالسفر کرد. این منع سفر 20 روزه به خارجازکشوراز22 ژوئنسالجاریمیالدیاعمالشدهبهدرخواستشعبه بازرسیجرائمپلیساندونزیصورتگرفتهاست.رییسشعبهبازرسیجرائم پلیس اندونزی گفت: این میلیاردر اندونزیایی به اتهام ارتباط با نقض قوانین مربوط به انتشار در فضای الکترونیک تحت بازجویی قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.