بورس عربستان پربازده، تهران و کواالالمپور کمریسکترین شدند

Jahan e-Sanat - - News -

بررس//ی 18 بورس معتبر دنیا در یک ماهه اخیر نش//ان میدهد که ریسک سرمایهگذاری در بورس عربس//تان در میان 18 بورس دنیا باالتر است. به گزارش سنا، بررسی شاخص بورسهای معتبر دنیا نشان میده//د در یک ماهه اخیر بورس عربستان س//عودی با بازدهی 7/3 درص//دی پرریس//کترین بازار در میان 18 بورس دنیا بوده است. این گزارش حاکی است کمریسکترین بورسه//ای دنیا در میان 18 بازار مورد بررس//ی متعلق به دو بورس تهران و کواالالمپور است. در منطقه خاورمیان//ه و در میان چهار بورس تهران، دوبی، عربستان سعودی و اس//تانبول از ابتدای سالجاری تا پایان خردادماه بورس استانبول با بازدهی 10 درصدی پربازدهترین بازار بوده است. گفتنی است از 67 روز معامالتی در این بازار 49 روز مثبت بوده اس//ت. اما این بازار نیز پس از بورس عربستان سعودی، از بازارهای پرریسک خاورمیانه است. در منطقه آمریکا نیز از بورسهای نیویورک و نزدک، بورس نزدک با بازدهی ش//ش درصدی از ابتدای س//الجاری پربازدهتری//ن ب//ازار منطقه آمریکا بوده است. این بازار از 67 روز کاری ش//اهد 61 روز مثبت بوده است. در ادامه بررسی بازارهای مهم دنیا، در منطقه اروپا پنج ب//ورس آلمان، پاریس، لندن، اسپانیا و آمس//تردام مورد بررسی ق//رار گرفتهان//د. از ای//ن پنج بازار دو ب//ورس پاریس و اس//پانیا جزو بازارهای پرریس//ک بودند. بورس آلم//ان ب//ا بازده//ی 5/3 درصدی پربازدهتری//ن ب//ورس اروپایی در س//ه ماهه اخیر بوده است و بورس لندن ب//ا بازدهی صف//ر درصدی، بیتحرکترین ب//ازار اروپایی بود. به این ترتیب بورس آلمان در 65 روز معامالتی از ابتدای سالجاری تا پایان خردادماه ش//اهد 55 روز معامالت//ی مثبت بوده اس//ت. اما در منطق//ه جنوب ش//رقی آس//یا بازاره//ای نیکی و تاپیکس توکیو، بمبئی، هنگکنگ، کواالالمپور و شانگهای مورد بررسی قرار گرفتند. در میان این ش//ش بازار، تاپیکس توکیو پرریسکترین و کواالالمپور کمریسکترین بازارها بودند. بورس هنگکنگ از ابتدای س//الجاری تا پایان خردادم//اه با بازدهی 5/6 درصدی پربازدهترین بازار منطقه جنوب شرقی آسیا بود. این بازار در سه ماهه اخیر از 63 روز معامالتی ش//اهد 56 روز مثب//ت بود. بورس بمبئی نیز با بازدهی پنج درصدی از دیگر بازارهای پربازده این منطقه بود. این بازار در س//ه ماهه اخیر از 66 روز معامالت//ی ش//اهد 55 روز مثب//ت بود. در ادامه بررس//ی 18 بورس معتبر دنیا بورس عربستان س//عودی با بازدهی 7/6 درصدی در 30 روز کاری اخیر پربازدهترین بازار در جمع بازارهای مورد بررسی بود. این بازار با وجود اینکه در زمره بورسهای پرریسک دنیا قرار دارد در جمع بازاره//ای پربازده نیز جا خوش کرده است. بورس شانگهای نیز با بازدهی س//ه درصدی در 30 روز دومی//ن بازار پر بازده در میان 18 بورس مورد بررس//ی بود. رتبه سوم نیز به بورس بمبئی با بازدهی 2/8 درصدی رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.