کاهش حجم داد و ستد سهام در بورس

Jahan e-Sanat - - News -

نایبرییس کمیس//یون اقتصادی مجل//س، معتقد اس//ت ک//ه ابهامات زیادی در سهام عدالت همانند انتخاب مشموالن، شرکتهای تعاونی استان و خروج هفت ش//رکت پاالیش//گاهی از پرتفوی س//هام وج//ود دارد که باید شفافسازی ش//ود. علیاکبر کریمی در گفتوگو با خانه ملت، با بیان اینکه ابهامات زیادی در موضوع سهام عدالت وج//ود دارد، گفت: با توجه به طوالنی بودن پروژه س//هام عدال//ت ابهاماتی درباره مشموالن و تبعیض در ثبتنام افراد مطرح ش//ده، چراکه برخی افراد که اس//تحقاق دریافت سهام عدالت را داشتهاند از آن بهرهمند نشدهاند و برخی افراد غیرمرتبط از سهام عدالت دریافت

اند. نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسالمی، با اشاره به اینکه از ابهامات دیگر در بحث س//هام عدالت بحث ع//دم تادیه وجه سهام توس//ط متقاضیان است، افزود: مقرر ش//ده بود طی دوره 10 س//اله از محل س//ود سهام هزینه سهام عدالت به دولت برگش//ته و عودت داده شود ام//ا این اقدام ص//ورت نگرفته، چراکه برخی سهامهایی که در پرتفوی سهام عدالت قرار گرفته زیانده بوده و س//ود ندارن//د. وی ادامه داد: اگر یک میلیون تومان س//هام به مردم اختصاص یافته تنها نیمی از آن را صاحب شده و مالک باقی مانده س//هام نش//دهاند، لذا برای اینکه مالک سهام شوند باید مابقی را نقدا پرداخت کنند یا به میزان سهمی که دولت مشخص کرده صاحب سهام شوند. کریمی با بیان اینکه چالشهایی که عملکرد شرکتهای تعاونی سهام عدالت استانها در شهرستانها ایجاد کرده یکی از مش//کالت سهام عدالت است، یادآور شد: این شرکتها صاحب امکانات و تجهیزاتی در استانها هستند و س//رمایهگذاریهای جدیدی انجام داده و درآمدهایی کسب کردهاند، لذا هماکنون باید این مشکالت رفع شود تا امکان آزادس//ازی و خرید و فروش سهام فراهم شود. وی افزود: هماکنون تب ساماندهی سهام عدالت در کشور باال بوده اما ابهامات جدی در این بخش وجود دارد که باید با اتخاذ تصمیمات صحیح و اطالعرسانی به موقع مدیریت شده و به سرانجام برسد.

نایبرییس کمیس//یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، با اشاره به اینکه کمیسیونمتبوعشبررسیهاییدرباره بحث سهام عدالت داشته است، تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی درباره خروج هفت ش//رکت پاالیشگاهی از پرتفوی سهام عدالت نشستهایی برگزار کرده چراکه بازگش//ت دوباره س//هام برخی پاالیش//گاهها به دولت زمانی که سهام این ش//رکتها برای مردم صادر شده ابهام//ات زیادی دارد البته این موضوع هماکنون در هی//ات تطبیق مصوبات در حال بررس//ی بوده که باید منتظر نتایج آن بود.

معاملهگ//ران با ابزاره//ای ترکیبی، ریس//ک معامالت خود را باید پوشش دهند. محمدرضا آرامبنیار، تحلیلگر بازار س//رمایه در گفتوگو با مهر با اشاره به تنگناهای مالی برای تامین سرمایه مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی گفت: بورسهای کاالیی مختلف در جهان در ابتدا با معامالت فیزیکی و کشف قیمت، فعالیت خود را آغاز کردهاند و س//پس به سمت تبدیلشدن به بورس مالی و فرصت تامین مالی حرکت کردهاند؛ بر این اس//اس، هماکنون مهمترین نقش بورسهای کاالی//ی، بحث تامین مالی برای شرکتهای تولیدی و ایجاد فرصت سرمایهگذاریبرایسرمایهگذاراناستو دریکمرحلهپیشرفتهتر،مدیریتریسک معامالترادنبالمیکنند.تحلیلگربازار سرمایه افزود: کشف قیمت، نظام تامین مالی بنگاهها، فرصت س//رمایهگذاری و مدیریتریسکقیمتکاالهاومحصوالت از نقشهای بورسهای کاالیی به شمار میرود؛ این در حالی است که بورس کاال در بخش کشف نرخ منصفانه، پیشرفت خوبی داش//ته؛ ضم//ن اینکه در بخش تامین مالی و فرصت سرمایهگذاری نیز بهخصوص در همین چند س//ال اخیر تحوالتخوبیدربورسکاالیایراناتفاق افتادهاست.ویتاکیدکرد:اگربورسکاال بتوانددربخشمعامالتسلفیاصندوق سپردهکاالفعالیتبیشتریداشتهباشد، بیش از پی//ش موفق خواهد بود که در همین زمینه به تازگی شاهد اخذ مجوز سازمان بورس و پذیرهنویسی نخستین صندوقکاالییهستیم.همچنیندرچند سالاخیر،تامینمالیوسرمایهگذارینیز آغاز شده است و میتوان بهبود عملکرد آن را در چند س//ال آینده شاهد بود. به گفته آرام بنیار؛ ب//ورس کاال هماکنون در حوزه مدیریت ریسک در حوزه سکه طال اقدام شایسته و موثری صورت داده است که باید این موارد به سایر کاالها نیز تعمیمدادهشود؛بهطوریکهکسانیکه میخواهند کاالیی را معامله کنند، بهجز بحث تامین مالی، با ریس//ک نوسانات قیمت مواجهاند و اگر بورس کاال بتواند از ابزارهای مش//تقه یا ابزارهای ترکیبی اس//تفاده و این ابزارها را توس//عه دهد، معاملهگران میتوانند ریسک معامالت خود را مدیریت کنن//د. وی افزود: طی س//الهای گذش//ته، حجم معامالت و فرص//ت تامین مالی و س//رمایهگذاری گسترشیافتهوحتیدربخشیمدیریت ریسکنیزشاهداقداماتمناسبیبودهایم؛ با توجه به این نکتهها میتوان عملکرد بورس کاال را مثبت ارزیابی کرد؛ ضمن اینکه پتانس//یل بورس کاال درخصوص حجم معامالت و ابزارهای مالی اس//ت؛ بورسهایکاالیینسبتبهبقیهبورسها، از لحاظ حج//م معام//الت و ابزارهای مالی گستردهتر هستند. همچنین آرام بنیار گفت: بهب//ود عملکرد بورس کاال عالوه بر تداوم توسعه معامالت فیزیکی، موجبگسترشابزارهایمدیریتریسک میشود.

در آخرین روز معامالت بورس تهران حجم معامالت رقم چشمگیری را نشان نمیداد، اما دماسنج بازار پس از فراز و فرود در نهایت 39 واحد رشد کرد. به گزارش ایسنا، روز گذشته شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای باز شدن معامالت روند افزایشی را در پیش گرفت و تا رقم 78 هزار و 758 واحدی باال رفت، اما با گذشت زمان روندنزولیراآغازکردودرنهایت93 واحدنسبتبهیکشنبهگذشتهرشد داشت و در تراز 78 هزار و 704 واحدی نشست. عالوه بر این شاخص کل هم وزن با رشد 37 واحدی مواجه شد و به رقم 17 هزار و 115 واحدی رسید.ش//اخص آزاد ش//ناور نیز پس از 126 واحد رشد تا رقم 85 هزار و 830 واحدی باال رفت و شاخص بازار اول با افزایش 44 واحدی به عدد 54 هزار و 247 واحدی رس//ید. در عین حال ش//اخص بازار دوم با افت 11 واحدی خود در تراز 176 هزار و 556 واحدی نشست.فوالد مبارکه اصفهان با 60 واحد تاثیر مثبت بیشترین نقش را در نوسانات دماسنج بازار داشت. پس از این نماد کالسیمین، حفاری شمال و توسعه معادن روی سعی کردند دماسنج بازار را تا حدودی باالتر نگه دارند، هرچند که زور این نمادها برای افزایش ش//اخص چندان زیاد نبود، چراکه در عین حال فوالد خراسان، مخابرات تهران و ایرانخودرو با تاثیر منفی خود روی شاخص نوسانات دماسنج بازار را به سمت پایین هدایت کردند. روز گذشته در گروه فلزات اساسی نماد سهامی ذوبآهن اصفهان که حجم معامالتش 24 میلیون سهم بود و ارزش معامالت آن به یک میلیارد و 700 میلیون بالغ میشد، روند کاهشی در قیمت پایانی را تجربه کرد اما در عین حال نماد کالسیمین که بیشترین ارزش معامله در این گروه را داشت با نزدیک به پنج درصد رشد در قیمت پایانی مواجه شد. دیگر نمادها با حجم نسبتا باالی معامله در این گروه روند رو به رشد را در قیمت پایانی خود تجربه کردند هرچند که حجم معامله این نمادها در بخش//ی از موارد حتی به 0/1 حجم معامله در نماد سهامی ذوب آهن اصفهان که بیشترین حجم معامله را دارا بود، نمیرسید. همچنین در گروه خودرو و ساخت قطعات روز گذشته نماد ایرانخودرو با ارزش معامالت حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان بیشترین ارزش معامله در این گروه را از آن خود کرد، اما در نهایت چیزی حدود یک درصد در قیمت پایانی س//هم خود افت را تجربه کردند. پارسخودرو که در این گروه بیشترین حجم معامله را دارا بود حدود 0/6 درصد در قیمت پایانی افت کرد عالوه بر این سایپا آذین، زامیاد و سایپا دیزل که از پرمعاملهترین سهمهای این گروه هستند به ترتیب 0/21 و 0/12 درصد رش//د و 0/58 درصد افت در قیمت پایانی را تجربه کردند. در گروه مخابرات نماد مخابرات ایران با حجم معامالت بیش از سه میلیون سهم و ارزش معامالت 580 میلیون تومان به عنوان یکهتاز این گروه در معامالت حجم و ارزش معامالت نزدیک به نیم درصد در قیمت پایانی افت پیدا کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.