تبدیل بورس تاریخی پاریس به موزه

Jahan e-Sanat - - News - اصل 44

ب//ورس س//ابق پاریس ب//ه همت طراح ژاپنی تادائواندو، به موزه تبدیل میش//ود. این ساختمان که متعلق به قرن 19 میالدی است به عنوان یکی از گنجینههای معماری ش//هر پاریس تلقی میشود. به گزارش سنا، نظارت و معماری این پ//روژه به عهده معمار معروف فرانسوی فرانسوآ پینو خواهد بود که طراح برندهای جهانی ایو سنت لورنت و گوچی اس//ت. این پروژه 1/2 بیلیون پوندی را پینو با همکاری0053 کارگر و دو طراح دیگر مارک روتکو و دیمنهرستبرعهدهگرفتهاست.بنیاد خیریهپینواینساختمانرابهمدت05 سال اجاره کرده است تا به عنوان موزه از آن بهرهبرداری شود و از مشخصات این پروژه جدید، ایجاد یک سالن بزرگ کنسرت در مرکز تاالر اصلی معامالت بورس این کشور است. شهردار پاریس ای//ن پروژه را به عن//وان یک موقعیت ناب و »هدیه فوقالعاده« ارزیابی کرده اس//ت اما بورس پاریس، که معامالت در آن صورت میگی//رد هماکنون به یورونکست پاریس معروف است که از سال 2000 میالدی به بعد استفاده از آن عملیاتی شد و بدینترتیب حضور فیزیکی بورس از شهر پاریس منتقل شد. در واقع، شاخص کک 40 فرانسه توسط یورونکست نیویورک، ثبت شده اس//ت. در قرن 19 میالدی معامالت اوراق به//ادار در پاریس به یک مکان مشخص منتقل ش//د که به پله دو ال بوقس معروف بود که طراح و معمار آن الکساندر تئودور بقونی اقت بود و ساخت این بنا نیز از س//ال 1808 میالدی تا 1813 میالدی طول کشید. معماری این تاالر بورس الهام گرفته از معماری نئوکالس//یک رومن ایتالیایی و یونانی بوده است. طراحی این معمار قدیمی توسط ناپلئون تحسین شد و برنده نوبل طراحی در زمان خود شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.